cIMeC Homepage
Carte Veche
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti

Scurt istoric al cărții românești

 

Sextil Pușcariu, un mare lingvist român din prima jumătate a secolului al XX-lea, afirma că: "Trecutul românilor (…) se poate compara cu acele pâraie subterane care intră în stâncile unor regiuni calcaroase, pentru ca să reapară mult mai târziu, cu aceeași apă limpede, fertilizând împrejurimile"1.

I.Romanizarea

Se știe că în Dacia a avut loc un îndelungat proces de romanizare, desfășurat în mai multe etape:
 1. O perioadă de pregătire pentru romanizare - secolele IV-III î.Hr.- caracterizată prin stabilirea de contacte între lumea traco-geto-dacă și cea romană, fără o cucerire efectivă.

 2. Intensificarea relațiilor comerciale cu romanii - secolele II-I î.Hr.

 3. Întemeierea provinciei Moesia, în anul 46 d.Hr., în timpul împăratului Claudius, provincie care cuprindea și o parte din teritoriul Daciei.

 4. Cucerirea Daciei și transformarea ei în provincie romană, în urma războaielor dintre Traian și Decebal, "un adevărat bastion roman înaintat în lumea barbară"2.

  "Din momentul în care lupta dintre daci si romani s-a hotărât în folosul acestora din urmă, civilizația romană a unificat sub steagul său tot bazinul fluviului. Romanii au influențat și au fost influențați și o întreagă cultură deosebită, romanismul danubian, diferit de cel galic sau de cel spaniol, a luat naștere."3

 5. Părăsirea Daciei de către armata și administrația romană, în timpul împăratului Aurelian, 271 (275) d.Hr., nu a însemnat încheierea procesului de romanizare a Daciei. Au fost menținute puternice fortificații romane la nordul Dunării, iar urmașii lui Aurelian se mândreau cu restabilirea Daciei: Dacia restituta. Constantin cel Mare a recucerit largi teritorii la nordul Dunării, construind poduri, refăcând drumuri. Mărturie stau numeroasele descoperiri arheologice: pe lânga cele amintite, castre, necropole, terme, monede și inscripții romane din secolul al IV-lea.

 6. Atacurile barbarilor, de la sfârșitul secolului al IV-lea, au obligat pe urmașii lui Constantin cel Mare la refacerea apărării nord-dunărene. Procopius din Cezareea precizează că Justinian a întins stăpânirea bizantină adânc în teritoriile dacice. Construcțiile și fortificațiile vor cădea sub presiunea atacurilor avaro-slave la sfârșitul secolului al VI-lea. Nu însa și cultura latină care s-a păstrat în ciuda tuturor vicisitudinilor.

  "La puterea sa de rezistență împotriva cumplitelor încercări ale evului mediu au contribuit deopotrivă romanii din toate țările danubiene. Când au venit slavii, romanismul agricol al Daciei și al Moesiei Inferioare a rezistat de-a lungul întregului ev mediu pâna în zilele noastre."4

 7. Un rol important în asimilarea și generalizarea limbii latine în acest spațiu carpato-dunărean l-a avut creștinismul. Oficial el a fost îngăduit după Edictul de la Milan - în anul 313 - în timpul împăratului Constantin cel Mare. Se presupune însă că, în Dacia, printre coloniștii aduși de Traian au fost și creștini. Creștinarea în masă a daco-romanilor a avut loc în secolul al IV-lea și începutul secolului al V-lea. Biserica creștină de limbă latină a înflorit în provinciile dunărene ale Imperiului roman până la așezarea slavilor, în secolul al VII-lea. Arhiepiscopatul latin, înființat de Justinian în Dacia Aureliana și subordonat Romei, a durat din anul 535 până la începutul secolului al VII-lea, când creștinii din aceste părți au trecut de arhiepiscopatul de Thesalonic si apoi, în anul 733, de patriarhatul de Constantinopol. Roma n-a renunțat însă la dreptul său de jurisdicție în aceste provincii: propagarea creștinismului a continuat în nordul Dunării, atât prin contactul neîntrerupt cu provincialii creștini din Imperiul roman, cât și prin captivii romani aduși din Imperiu (Mărturii directe oferă Viața Sfântului Dimitrie din Thesalonic scrisă la începutul secolului al IX-lea). În a doua jumătate a secolului al IX-lea, în timpul imperiului lui Boris (852-888), Dacia Traiană a fost despărțită de biserica romană, românii primind în biserică și stat limba slavona. Dar, fiindcă la apariția slavilor, în secolul al VII-lea, româna era formată, ea nu a suferit modificări structurale.
  Impunerea limbii grecești și apoi a celei slavone ca limbi oficiale în administrație și biserică nu a însemnat ruptura românilor de cultura latina și integrarea lor în cultura bizantino-slavă. Evul mediu românesc ne confirmă, prin mărturii scrise, dezvoltarea tradiției culturii latine, permanența și viabilitatea ei: inscripții, documente de cancelarie, legende de pe monezi și sigilii, texte originale și traduceri, învățământ în limba latină etc5.

II. Scrierea chirilică la români

 1. Imperiul franc condus de Ludovic Germanicul dorea catolicizarea și supunerea politică a Moraviei Mari. Speriat, Rostislav, cneazul Moraviei la 862 cerea Bizanțului încheierea unei alianțe militare contra bulgarilor, - aliați ai francilor - și misionari, spre a-i creștina poporul.

  Bizanțul a trimis, în acest scop, doi greci din Salonic, învățați și buni cunoscători ai limbii slave, Chiril și fratele său Metodiu. Misiunea cultural-religioasă a acestor doi frați era de a lărgi zona de influență politico-economică a Bizanțului și a încheia și alianța împotriva bulgarilor și a francilor.

  Înainte de a pleca în misiune, Chiril a împrumutat, în anii 862-864, un alfabet cu ajutorul căruia a tradus în slavonă cărțile liturgice grecești. Alfabetul compus de el nu este cel numit azi chirilic, ci alfabetul glagolitic, format din 38 semne grafice. Întemeiat pe scrierea minusculă greacă la care a adăugat și unele semne orientale - din alfabetele ebraic, samaritean, copt etc. - pentru fonemele specifice limbii slave. Glagoliticul, ajuns în final la 40 semne, a fost întrebuințat un timp de bulgari și o lungă perioadă de croați.

  Alfabetul chirilic propriu-zis a fost creat de unul din urmașii lui Chiril și se întemeiază în mare parte pe scrierea capitală greacă. Acest alfabet, compus din 43 semne, s-a răspândit foarte repede datorită faptului că era mult mai ușor de scris decât cel glagolitic, semăna mai mult cu scrierea greacă practicată în Bizanț și, în plus, era sub autoritatea numelui lui Chiril, care după moarte a fost sanctificat.

 2. Despre epoca și formele adoptării alfabetului chirilic în scrierea limbii române, au existat multe păreri contradictorii.

  Dimitrie Cantemir, în Descriptio Moldaviae, scrisă în 1716 în limba latină, afirma că s-a scris cu litere latine pâna la Conciliul de la Florența (1439). Domnitorul Alexandru cel Bun, sfătuit de mitropolitul său, ar fi poruncit arderea cărților și textelor scrise până atunci cu litere latine, introducând, în loc, alfabetul chirilic și limba slavă, pentru a împiedica răspândirea catolicismului în țară.

  Mihail Kogălniceanu, un mare istoric și cărturar român, a susținut aceeași teză, la 1838, în revista Alăuta Românească.

  În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, învățați ca Timotei Cipariu, episcopul Melchisedec, B. P. Hașdeu, Dimitrie Onciul și alții au afirmat că limba slavă a fost introdusă în țările române înainte de Conciliul de la Florența, respectiv în secolele X-XII, după creștinarea bulgarilor, aducând în acest sens argumente și izvoare de ordin filologic și istoric.

  Emil Vârtosu, un cercetător de marcă al fenomenului, scrie că:

  "Izvoarele documentare propriu-zise de limba română în veșmântul scrierii chirilice, cunoscute până acum nu trec dincolo de începutul secolului al XVI-lea și au, deci, o vechime relativă. Dar se constată, în schimb, că limba română s-a făcut adânc simțită și în răstimpul care preceda apariția celor mai vechi texte chirilice, începând din secolul al XIV-lea, de când există texte româno-slave, documente emise de cancelariile domnești din Țara Românească și Moldova"6.

  Deci limba slavonă utilizată mai întâi în biserică, apoi în cronici și documente are numeroase și permanente influențe ale limbii române.

  Această influență, exercitată de limba română asupra limbii slave, a ușurat considerabil trecerea mai târziu la scrierea limbii române cu alfabet chirilic. Ne referim la faptul că limba română a revenit în actele particulare, scrisori, zapise, apoi în actele oficiale de cancelarie în secolul al XVI-lea. Însa limba slavonă a rămas ca limbă de cult.

  Prin mijlocirea acestei limbi, dar și pe căi directe, cultura românească a cunoscut cultura bizantină, una din cele mai înaintate culturi din Europa evului mediu.

  Pătrunderea limbii slavone în biserica românească și în cancelariile voievodale ca limbă oficială, a adus în țările române și alfabetul chirilic, menținut chiar și după folosirea limbii române ca limbă a culturii. Cartea româno-slavonă din secolele XIV-XV reprezintă în esență o cultură teologică, concretizată în evangheliare, apostole, octoihuri, minee, cazanii, psaltiri, ceasloave, liturghiere, scrise în atelierele de copiști create pe lângă mănăstiri.

  Dar cărturarii români ai acestor secole nu sunt numai copiști și difuzori ai culturii popoarelor care aveau ca limbă cultă slavona ci și-au adus contribuții însemnate prin traduceri și creații originale (exemplele sunt numeroase).

  În secolul al XVI-lea manuscrisele românești sunt scrise cu forme semiunciale ca și în paleografia latină - ele sunt denumite scrieri de codice. Pentru acte se utiliza scrierea cursivă, care în secolul al XVII-lea, deceniile 5 și 6 a suferit modificări - predominând cursiva minusculă dreaptă sau așa zisa cursivă arhaizantă.

  Scrierea cursivă modernă se va dezvolta ca scriere de cancelarie a secolului al XVIII-lea, având caracteristica unei scrieri libere, degajate, și semănând cu scrierea latină cursivă contemporană. Din acest tip de scriere se va naște în perioada 1830-1860 cursiva târzie de tranziție, o scriere mixtă, situată între scrierea chirilică și între scrierea cursivă cu alfabet latin, care a pătruns rapid și definitiv în România.

III. Istoria tiparului românesc

Din inițiativa voievodului muntean Radu cel Mare, Macarie, primul tipograf din țările românești, care învățase meșteșugul la Veneția, începe activitatea de tipărire a cărților slavone: Liturghier 1508, Octoih 1510, Evangheliar 1512 (sub oblăduirea domnitorului Neagoe Basarab).

Măiestria execuției le așează alături de cele mai artistice tipărituri europene din secolul de răspândire a invenției lui Gutenberg.

Cartea manuscrisă va continua să circule datorită varietății tematice și accesibilității ei.

Din deceniul al cincilea al secolului al XVI-lea cartea în limba româna se răspândește însă mai mult pe calea tiparului. La ea a contribuit diaconul Coresi. Centrele unde a funcționat tipografia lui au fost Târgoviște și Scheii Brașovului. În aproape 30 de ani de activitate, diaconul Coresi și ucenicii săi au imprimat 36 cărți.

În secolul al XVII-lea cartea românească se dezvolta, impunând limba vorbită ca limbă cultă.

Ca și în secolele anterioare, a existat o permanentă legătură culturală între cele trei țări românești. Cărțile tipărite sau chiar manuscrise circulau dintr-o țară în alta. Tiparul în Transilvania s-a reintrodus cu ajutor și meșteri din Țara Românească, iar cărturarii treceau dintr-un principat în altul, punându-și activitatea culturală în slujba unității de limbă si neam.

Veacul al XVIII-lea, secol al gândirii luministe europene, a fost pentru țările române o perioadă de frământări social politice, dar și de impunere a limbii române ca limbă a culturii și chiar a bisericii, cât și de extindere a învățământului academic.

Cartea manuscrisă cunoaște o răspândire largă. Manuscrisele copiate în limba română ating cifra de 4000 în acest secol (texte populare ca Alexandria, Esopia, romane cavalerești, istorii contemporane etc.). Continuându-se tradiția din ultimele două secole, se dezvoltă în același timp noi centre tipografice cu o artă remarcabilă. Predominante sunt în continare cărțile cu un conținut religios, deoarece tipografiile funcționau pe lângă mitropolii și mănăstiri, dar apar și manuale școlare, scrieri juridice etc.

Deși în acest secol limba cultă o reprezenta limba greacă, cărțile apar în majoritate în limba română. Centre importante sunt în Țara Românească: București, Râmnicu Vâlcea, în Moldova: Iași, în Transilvania: Blaj, Alba Iulia.

Ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea și secolul următor reprezintă o perioadă decisivă pentru cartea laică și eliminarea monopolului bisericii asupra tiparului. Trezirea conștiinței naționale, strădania pentru unitatea culturală națională sunt dominantele secolului al XIX-lea. În Transilvania mișcarea culturală a Școlii ardelene pentru drepturile românilor sporește activitatea tipografică în limba română și latină.

Ca trăsături specifice culturii românești din această perioadă sunt apusul influenței culturii grecești și orientarea către cultura franceză ca purtătoare a gândirii luministe.

Sporirea numărului cărților tipărite este însoțită de schimbări de seamă în conținutul și orientarea activității tipografice: eforturi pentru traduceri ale scrierilor literare și studiilor universitare, adaptării manualelor străine, apoi cultivării creațiilor originale.

Literele latine înlocuiesc treptat pe cele chirilice la început în titlu apoi și în interiorul tipăriturii. Nicolae Bălcescu în Magazin istoric pentru Dacia urmărește ca și Heliade Rădulescu înlocuirea caracterelor chirilice cu cele latine, operație ce va fi desăvârșită în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1860). Dezvoltarea tiparului continuă, și, în 1901, în România existau 172 tipografii și litografii în 31 centre, iar în 1912 numărul atelierelor tipografice a crescut la 241 în 52 localități.

IV. Circulația cărților

Circulația cărților la români în cele patru provincii istorice: Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea, indiferent de locul imprimării lor, a fost foarte intensă, începând chiar cu primele tipărituri, și s-a făcut într-un număr mare de titluri și exemplare. Cercetând fenomenul, s-a ajuns la concluzia că tipografiile din București, apoi din Râmnic, Târgoviște, Iași, Buzău și altele au trimis cărți peste Carpați până în comunele și satele cele mai îndepărtate. Schimburile culturale au fost reciproce și s-au realizat prin tipografi, dascăli, copiști, zugravi, vlădici, preoți, călugări, tineri studioși.

Aceste cărți au servit ca manuale didactice pentru învățarea scrisului și cititului, până la apariția Bucoavelor (Abecedare), au apărat credința ortodoxă și tradițiile strămoșilor împotriva reformelor noi de tip protestant, calvin și catolic7 și au creat o solidaritate de interese între toți românii.

Țările Românești au avut un rol prioritar în răspândirea și susținerea culturii și în țările din sudul Dunării, unde opresiunea otomană a fost mai dură. Frecvența de circulație a cărților pe teritoriul popoarelor vecine, Bulgaria, Rusia, Grecia (Muntele Athos) s-a menținut începând cu secolul al XVI-lea până în 1815 când bulgarii înființează propria lor tipografie.

Tendința principală, mărturisită încă din secolul al XVI-lea de autori, traducători, editori și tipografi, era să scrie cărți pe înțelesul tuturor românilor: "scris-u-v-am aceste psaltiri ... pre limba rumânească, să vă fie de învățătură și grămăticilor..." (scria Coresi la 1570) - Originea daco-latină a românilor stimula tendința lor de a crea unitate prin limbă: limba română a cărților tipărite trebuia să fie aceeași pentru toți cetățenii indiferent de statul în care locuiau.

Circulația cărților românești în cuprinsul țării și dincolo de hotarele ei se reflecta și în însemnările scrise de cei care le-au citit și le-au transmis mai departe. Numărul mare al însemnărilor, conținutul lor variat, sinceritatea oamenilor simpli, dar de bună credință, care au compus aceste mesaje sunt caracteristici care vin în sprijinul cercetării și completării datelor științifice în mai multe domenii.

V. Datarea textelor

Cercetând manuscrisele, tipăriturile, însemnările manuscrise și actele de cancelarie s-a constatat că numerele chirilice utilizate pentru datare exprimau, mai frecvent, anii erei bizantine, respectiv "de la Adam", sau "de la facerea lumii" sau "de la zidirea lumii" (ab origine mundi), dar datarea se făcea și cu anii de la nașterea lui Hristos.

Convențional s-a stabilit că "facerea lumii" a început cu 5508 ani înainte de nașterea lui Hristos și că anul trebuia să înceapă la 1 septembrie, deci cu patru luni mai devreme decât data de 1 ianuarie stabilită pentru era creștină.

Așadar, majoritatea anilor fiind consemnați în datarea convenită pentru era bizantină, pentru a-i transpune în anii de la Hristos se procedează astfel:

 • Dacă data menționată este cuprinsă între 1 ianuarie si 31 august se scad 5508 ani din cei calculați în era bizantină;

 • Dacă data se încadrează între 1 septembrie și 31 decembrie, se scad 5509 ani.

În secolul al XVII-lea și al XVIII-lea anii erei bizantine se întâlnesc mai rar în acte, ei fiind înlocuiți cu anii "de la nașterea lui Hristos". În actele românești de cancelarie, redactate în limba latină, indiferent de secol, nu sunt consemnați decât anii erei noastre, însoțiți de formula "anno domini".

De altfel, mitropolitul Dosoftei, într-o însemnare din 1685, denumește cele două modalități de datare astfel: "văleatul cel pravoslavnic" referindu-se la anii de la facerea lumii și "văleatul cel latinesc" reprezentând era noastră.

Se poate trage concluzia că, în Evul mediu, pe teritoriul țărilor române, cele două forme de datare au coexistat și datorită utilizării paralele a limbii latine și române cu scriere chirilică sau slavonă, ele reflectând de fapt tradiția de consemnare a anilor în aceste limbi.

De altfel, documentele mai atestă și alte forme de datare, denumite elemente cronologice secundare. Acestea sunt:

 • o perioadă de 15 ani, de origine fiscală, începând cu anul 313 d.Hr. Numărul total al anilor se împarte la 15 (forma folosită în multe acte scrise în limba greacă, dar și în slavonă).

 • sărbătoarea zilei: crugul soarelui (perioada cronologică de 28 ani); crugul lunii (perioada cronologică de 19 ani) mâna anului (determinarea zilei din săptămână); cheia Paștilor (perioada cronologică de 532 ani) etc.

Pentru toate aceste operații cronologice de verificare a datării și de transpunere din anii erei "de la facerea lumii" în anii "de la nașterea domnului", necesare paleografilor și cercetătorilor în evitarea greșelilor, s-au creat tabele cronologice cu rezultate verificate8.

 

 


Actualizare: 30 Martie 1999. webdesign: Victor Toader