.

Glosar multilingv de termeni arheologici
Monumente din epoca bronzului

Proiect al Consiliului Europei

ID Română Engleză Franceză
113 kringreppel kringreppel  
87 sitem agrar unitar field system, aggregate  
8 alee de pietre avenue, stone  
83 ring din piatră cu patru postere stone circle, four poster  
82 ring fortificat din piatră stone circle, embanked  
81 ring de piatră cu pietre stone circle, recumbent  
11 aliniament de pietre stone setting  
72 terp terp  
70 mormânt secundar tangențial burial, tangential  
28 cercul colibei hut circle  
88 statuie-menhir statue-menhir  
17 adăpost cove  
12 skibssætning skibssaetning  
1 cairn în formă de cerc cairn circle  
55 insulă artificială crannog  
53 henge henge  
52 ring din lemn timber circle  
51 cerc de gropi pit, circle  
48 dig transversal peste creste cross ridge dyke  
47 reave reave  
45 hotar natural de câmp lynchet  
43 grup de monumente hill figure  
40 groapă funerară de tip stup grave, beehive  
66 monument funerar din piatră boulder-burial  
107 tumul în formă de disc barrow, disc  
101 storhoj storhoj  
25 movilă arsă burnt mound  
98 tumul cu morfologie complexă barrow, fancy  
103 tumul inelar barrow, ring  
97 cairn în formă de ring cairn, ring  
96 tumul în formă de farfurioară barrow, saucer  
104 tumul în formă de castron barrow, bowl  
105 tumul în formă de clopot barrow, bell  
106 tumul în formă de clopot discoidal barrow, bell-disc  
5 tor cairn, tor  
108 ringwalheuvel ringwalheuvel  
4 platformă de cairn cairn, platform  
3 cairn cu cistă multiplă cairn, multiple cist  
94 tumul în formă de bazin barrow, pond  
2 cairn cu bordură cairn, kerb  
7 alee avenue  
112 coardă cord rig  
91 șanț inelar ring ditch  
9 aliniament de gropi alignment, pit alignement de fosses
10 aliniament megalitic alignment,stone alignement mégalithique
32 depozit de resturi de scoici midden, shell amas coquillier
14 artă rupestră rock art art rupestre
18 bermă berm berme
99 cairn cairn cairn
100 cairn de defrișare cairn, clearance cairn d'épierrement
34 oppidum hillfort camp fortifié de hauteur
22 carieră de piatră axe factory, stone carrière de taille
16 castello castello castello (corse)
24 cenotaf cenotaph cénotaphe
80 ring de piatră stone circle cercle mégalithique
95 paalkransheuvel paalkransheuvel cercles multiples de poteaux rapprochés
29 coșciug coffin cercueil
19 cameră funerară burial chamber chambre funéraire
20 câmp field champ
21 câmp de urne urnfield champ d'urnes
86 sistem agrar de tip celtic field system, celtic champs celtiques
6 acces causeway chaussée
33 drum amenajat trackway chemin
27 cistă cist ciste
30 tezaur (depozit) hoard dépôt
50 incintă enclosure enceinte
74 necropolă de incinerație cu incintă cemetery, enclosed cremation enclos funéraire à incinération
79 promontoriu barat fort, promontory éperon barré
37 groapă pit fosse
90 șanț ditch fossé
42 groapă pentru gătit pit, cooking four polynésien
36 grânar granary grenier
15 așezare settlement habitat
69 mormânt pe teren mocirlos burial, bog homme des tourbières
31 depozit de gunoaie menajere midden, kitchen kűkkenműdding
44 hotar de câmp field boundary limite de champ
64 locuință house maison
23 casă mortuară mortuary house maison mortuaire
65 menhir stone, standing menhir
26 necropolăplană cemetery, flat nécropole à tombes plates
75 necropolă tumulară barrow cemetery nécropole tumulaire
46 lucrare din pământ earthwork ouvrage de terre
49 lucrare lineară din pământ earthwork, linear ouvrage de terre lineaire
89 structură de piloni pile structure palafitte
76 palisadă palisade palissade
77 parcele de teren allotment, land parcellaire
13 amenajare pentru extragerea sării saltern saline
67 mormânt burial sépulture
56 mormânt colectivă burial, collective sépulture collective
59 mormânt în poziție întinsă burial, extended sépulture en position allongée
57 mormânt în poziție ghemuită burial, contracted sépulture en position contractée
54 mormânt în poziție îndoită burial, flexed sépulture en position fléchie
58 mormânt în poziție chircită burial, crouched sépulture en position repliée
68 mormânt individual burial, single sépulture individuelle
60 mormânt multiplu burial, multiple sépulture multiple
61 mormânt primar burial, primary sépulture primaire
62 mormânt secundar burial, satellite sépulture satellite
63 mormânt ulterior burial, secondary sépulture secondaire
84 sistem agrar field system système agraire
85 sistem agrar coaxial field system, coaxial système agraire orienté
111 val bank talus
110 val circular bank, ring talus circulaire
92 terasă terrace terrasse
78 platformă platform terre-plein
71 movilă mound tertre
102 tumul funerar barrow, cemetery tertre funéraire
73 movilă monumentală mound, monumental tertre monumental
39 groapă funerară grave tombe
41 groapă funerară plană grave, flat tombe plate
109 urme de arătură ard-marks traces d'araire
35 groapă de par stake hole trou de piquet
38 groapă pentru stâlp post-hole trou de poteau
93 tumul barrow tumulus