Renașterea culturală românească

Neagoe Basarab, după firea lui evlavioasă și plecată către sărbătorirea clerului și înfrumusețarea bisericilor, nu prea avea răgazul trebuitor pentru a se mai îndeletnici și cu alte afaceri, încât domnia lui nu înfățișează decât o lungă urmare de ceremonii religioase. Cu toate că pus de turci în domnie, el se pune bine și cu ungurii. Așa îl vedem întâi în bune legături cu sașii, după cum răsare lucrul din mai multe scrisori de afaceri, trimise de domnul Munteniei sfatului orășenesc din Brașov. Tot aceste scrisori dovedesc apoi și plecarea lui Neagoe Basarab către unguri, deoarece domnul spune în una din ele, că am jurat să "fim domnului nostru, Înălțimei sale Craiului Laeș (Lajos sau Ludovic), credincioși și drepți și cu dreaptă slujbă, căci domnul meu, Înălțimea sa Craiul Laeș, ne-a întărit în țara domniei noastre și ne-a făcut dreptate întru toate".

Ba această închinare este îndreptată chiar în contra turcilor, adăugând mai departe, "că dacă s-ar întâmpla ca păgânii și vrășmașii sfintei cruci și ai sfintei coroane să vree să treacă peste plaiuri, spre părțile ungurești, ca să prade, domnia mea și cu boierii domniei mele și cu toată țara, dacă ni se va părea că putem sta înaintea lor, să-i oprim și să stăm să o facem; iar dacă vom vedea că nu putem, să dăm de știre domnului nostru, Înălțimei sale Craiului și brașovenilor și Țării Bârsei" (Bogdan, Doc. și Reg., p. 151). Dar în același timp Neagoe Basarab cultiva pe turci, așa precum se vede din arătarea unei alte scrisori în care spune că a venit la mine un negustor turc cu marfă bună și multă și e un bun prieten al domniei mele". Neagoe Basarab era ca și predecesorul său un principe foarte bigot care-și întărise încă această plecare sufletească fiind în tinerețe "socotitorul" (secretarul) patriarhului Nifon, acel care se refugiase în Muntenia.

Un suflet atât de temător de Dumnezeu trebui să se căiască în curând de asprimea ce o arătase în primele momente ale izbânzii sale, ucigând pe Vlăduț și pe Bogdan. De aceea ne spune un cronicar, că "Basarab Vodă căindu-se de moartea lui Vlăduț, au chemat pe patriarhi, arhiepiscopi, episcopi și târgoveți, ca prin gătirea sfântului mir să îmblânzească mânia lui Dumnezeu" (Filștih, în Șincai, II, p. 133). Patriarhul Pahomie, luând clerici și mireni (bine înțeles greci), au mers în Valahia și în Moldova. Acolo l-au primit cu toată evlavia și prinții acelor țări și boierii și tot norodul" (Malaxa în Șincai, II, p. 132). Cu prilejul acestei înalte vizite a patriarhului, Neagoe pune să se sfințească de către mitropolit pe Macarie (Anon. românesc, în Mag. Ist., IV, p. 256. Biogr. în Arh. Ist., I, 2, p. 143).

De-abea se sfârșise ceremonia aceasta, făcută pentru iertarea păcatelor lui Neagoe, și în mintea domnului se născu ideea unei alteia și mai pompoasă și minunată, împăcarea memoriei lui Nifon care fusese alungat cu ocară din Țara Românească și murise în surghiun la muntele Athos. El își puse în gând să aducă moaștele sfântului înapoi în Muntenia. Trimise deci la Sfântul Munte pe mai mulți boieri care, când ajunseră la mormântul sfântului, fură cuprinși, atât ei cât și călugării ce-i însoțeau, de o tainică groază, neîndrăznind nimeni să pună sapa în pământ spre a dezgropa moaștele. Unul din ei își luă inima, și începu a săpa până ajunse la moaștele sfântului pe care le puse într-o raclă de lemn mirositor. Împreună cu oasele lui Nifon plecară spre Țara Românească și "kir Neofit și alți călugări de la mânăstire".

Neagoe adună clerul și boierii așteptând rămășițele părintelui său sufletesc. Când domnul văzu coșciugul, se repezi la el, îl cuprinse în brațe sărutându-l cu lacrimi de bucurie și tot poporul plângea împreună cu el, emoțiune desigur sinceră, deși astăzi ne vine greu a ne-o închipui. Este curios însă de a constata că un boier de la curtea lui Neagoe nu sărută moaștele sfântului, dar neîndrăznind a da necredința lui pe față, se strecură cu meșteșug printre închinători, ca să nu-l bage nimeni în seamă. Păcat că nu ni s-a păstrat numele acestui Volterian din Muntenia de la începutul veacului al XVI-lea! Domnul dete să se facă un sicriu de argint împodobit cu aur, mărgăritare și pietre scumpe, pe care puse să se zugrăvească chipul sfântului și al său, rugându-se lui în genunchi, și-l trimise la mănăstirea Dionisiou din Sfântul Munte, ca mulțumită pentru prețiosul dar al moaștelor lui Nifon (Biografia lui Nifon, Arh. Ist., I, 2, p. 144-145).

Călugării de la Sfântul Munte, văzând pe Neagoe atât de bine dispus în favoarea lor, nu întârziară de a-l cerceta cu rugămințile lor, pentru deosebite înfrumusețări sau zidiri de trebuință, pe care Neagoe se grăbi a le îndeplini. Biografia patriarhului Nifon conține o lungă enumerare a darurilor, lucrărilor folositoare și de împodobire pe care Neagoe le făcu din banii Țării Românești la mănăstirile din Sfântul Munte. Vom aminti din ele pe cele mai de căpetenie: El săvârșește de zidit mănăstirea Coltumuzului, cea începută de Radu Vodă, care deveni marea lavră românească. Zidește din temelie biserica Sfântului Neculai cu trapezare, pivniță, bolniță și ospătărie, chilii în jurul ei, grădină, etc. Sapă un port în Ascalon la mare, întărind portul cu tunuri ca să fie de pază. La lavra Iverului aduce apă pe urloaie depărtare de o milă de loc. De asemenea și la lavra Chilindarului. Pe toate aceste biserici zidite de dânsul, precum și pe celelalte, le împodobește cu icoane îmbrăcate în argint, cu vase de aur, veșminte cusute cu sârmă și la unele din ele mai face și mertic (dare anuală) câte o sumă de bani (Arh. Ist., I, 2, p. 147). "Și fu ctitor mare a toată Svetagora" sfârșește biografia lui Nifon enumerarea acestor lucrări, însemnate pentru acele timpuri. Și într-adevăr demult nu dăduseră călugării din Sfântul Munte peste o mână așa de darnică de domnitor, care pentru ei sta pururea deschisă, nerefuzându-le nici o cerere.

Dar nu numai la Muntele Athos întinse Neagoe Basarab îndurătoarea sa liberalitate. De dânsa se folosi și biserica sobornicească din Țarigrad, pe care o acoperi toată de iznoavă cu plumb, reînnoi toate chiliile patriarhiei și o îmbogăți cu mai multe daruri. Numai puțin mănăstirile de pe muntele Sinai, acele din cetatea Ierusalimului cu muntele Sionului; apoi alte mănăstiri, cum exclamă cu entuziasm biografia patriarhului Nifon, "la toate câte sunt în Europa, în Tracia, în Elada, în Achaia, în Illiriu, în Cambania (?), în Elispont, în Macedonia, în Titulia (?), în Sirmia, în Lugdunia, în Paflagonia, în Dalmația și în toate laturile, de la răsărit până la apus și de la miază-zi la miază-noapte". Frumoasă dărnicie, dar mare risipă a banilor țării pentru interese străine! Dar ce era țara pe atunci, decât o porție din marele întreg ce se numea Creștinătatea? De aceea încă înainte de Neagoe Basarab, întâlnim de aceste lucrări făcute de domnii români la mănăstirile din Răsărit și mai ales la cele atât de slăvite din Sfântul Munte al Athosului. Așa am văzut mai sus că Radu Vodă cel Mare începuse să zidească mănăstirea Cotlumuzului, și câteva inscripții, cercetate de curând, arată că și Ștefan cel Mare ridicase mai multe construcții și făcuse dăruiri la acele sfinte așezăminte, toate însă întunecate și lăsate în urmă de bogata și părăduitoarea dărnicie a lui Neagoe.

Neagoe însă îngriji și de bisericile și mănăstirile țării. El acoperi cu plumb mănăstirea Tismana, împodobi cu prețioase daruri Nucetul, aducând aici cu multă cheltuială o icoană "făcătoare de minuni" din Constantinopole, împodobind-o cu cunună de aur bătută în pietre scumpe; zidi o mare mitropolie în Târgoviște unde strămută scaunul mitropolitan ce până atunci stătea în Argeș; în sfârșit, ridică frumoasa mănăstire din acest oraș, care strălucește și astăzi ca monumentul cel mai de fală al întregei noastre țări, mănăstirea de la Curtea de Argeș. În 1520 când fu să se sfințească această biserică care era privită chiar de neculții contemporani ca o adevărată minune, Neagoe Basarab se hotărâ să facă iarăși o serbare strălucită, găsind prilejul de a mulțumi din nou gustul său pentru ceremonii religioase. El pofti mai întâi pe iubiții săi egumeni de la mănăstirile Athosului, prin o invitare îndreptată către Gavril Protul, autorul biografiei lui Nifon, de la care împrumutăm aceste prețioase amănu`nte: "și acesta chemă pre toți egumenii de la mănăstirile cele mari, de la Vatoped, de la Iver, de la Chilandar, de la Xeropotam, de la Caracal, de la biserica lui Alintie, de la Coltumulz care este lavră românească, de la biserica lui Filoteiu, de la Xenof, de la Zograf care este lavră bulgărească, de la Simenca, de la Dochiar și de la lavra rusească Pantocrator, de la Costamunit, de la Sf. Pavel, de la Dionisie, de la biserica lui Sf. Grigorie și de la Simion Petra".

Extras din A.D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, vol. IV, Institutul de Arte Grafice și Editura "Librăriei Școalelor" C.Sfetea, București, 1914, p. 242 - 248.


[ Back ] [ Index ] [ Next ]