Țara Românească în vremea lui Neagoe Basarab

După moartea lui Vlăduț a fost înscăunat pe tronul Țării Românești Neagoe, fiul marelui vornic Pârvu Craiovescu. Ocupând înalta demnitate, care, după datină, revenea descendenților lui Basarab I, Neagoe, ca să poată fi recunoscut de țară ca domn al ei, și-a creat, având în vedere anumite legături dintre Craiovești și familia domnească, o genealogie de natură să-i legitimeze ocuparea tronului.În actele emise de cancelaria sa, el s-a dat drept fiu al lui Basarab cel Tânăr (Țepeluș) și și-a luat numele de Basarab, nume ce evoca el însuși descendența din Basarab, "întemeietorul" țării. După Neagoe, urmașii din familia sa, urmașii boierilor Craiovești, și-au zis Basarabi, nume care a devenit patronimic pentru noua casă domnească.

Echilibru social-politic
Domnia lui Neagoe Basarab a însemnat pentru Țara Românească un oarecare echilibru social-politic, facilitat în parte de tulburările ce se manifestau în țările vecine. Domnul și-a putut îndrepta atenția spre opera de organizare internă a țării, continuând în această privință cele mai bune tradiții ale predecesorilor. În domeniul economic, administrativ, cultural și politic, el a luat măsuri în pas cu ceea ce însemna progres în acea vreme, s-a străduit și a reușit în parte să redea Țării Românești strălucirea ei de odinioară, s-o readucă cu tact diplomatic în rândul statelor europene care puteau să-și spună cuvântul și de la care se așteptau acțiuni cu semnificații ce depășeau caracterul local111. Faptul că sultanul Selim își avea îndreptată atenția în special asupra problemelor din Asia și Africa i-a permis lui Neagoe să lichideze în bună măsură infiltrațiile turcești la nordul Dunării112.

Stabilitatea politică din vremea lui Neagoe Basarab s-a răsfrânt pozitiv pe plan demografic. Țara a cunoscut o creștere demografică, ceea ce a antrenat o sporire a veniturilor ei. Acest fapt i-a înlesnit lui Neagoe Basarab să realizeze o operă de construcții și de ctitorii fără precedent. El a refăcut totodată forța militară a Țării Românești. În 1517 oștii Țării Românești, ca de altfel și celei moldovenești, i se rezerva un rol însemnat în cadrul unei proiectate cruciade contra turcilor. În 1520 Neagoe informa pe brașoveni că, dacă ar fi nevoie, va interveni în sprijinul Ungariei cu 40000 de ostași călări și pedestrași și că va folosi prilejul sfințirii unei biserici pentru a aduna și a trece în revistă oastea113.

Neagoe Basarab a adus cu el un suflu de înnoiri în toate domeniile vieții de stat și a manifestat o mare receptivitate pentru ceea ce Renașterea europeană însemna în viața popoarelor. În vremea lui s-a fixat hotarul dintre Oltenia și Transilvania, acțiune care anunța timpuri moderne, apariția noțiunii de frontieră.

Protector al artei și culturii

Om de întinsă cultură, el însuși scriitor, Neagoe Basarab s-a dovedit un mare protector al artei și culturii. El a știut, ca și alți suverani europeni contemporani lui, să facă din acestea nu simple ornamente, ci mijloace suplimentare de acțiune și de putere care să-și orbească rivalii. Chemat în Țara Românească cu ocazia sfințirii bisericii episcopale de la Curtea de Argeș, o capodoperă arhitectonică a acelei vremi, Gavril Protul (cel dintîi dintre egumenii de la Athos) a întocmit între 1517 și 1519 o scriere, care, deși privea Viața lui Nifon, fost mitropolit al Țării Românești în vremea lui Radu cel Mare, nu era altceva decât un elogiu al figurii lui Neagoe, insistent prezentat ca fiind din "neamul cinstiților și preacucernicilor Basarabi". Un foarte bun cercetător al istoriei artei din Țara Românească, Pavel Chihaia, a făcut observația că reprezentarea figurilor domnilor din neamul lui Basarab în "biserica lui Neagoe" de la Curtea de Argeș este expresia în imagini a efortului Craioveștilor de a stabili legături cu voievozii de mare reputație în trecut, cu scopul de a-și mări prestigiul politic114.

Centru al lumii ortodoxe și un important focar cultural de tradiție bizantină
Socotindu-se descendent și căutând apropieri de reprezentanții iluștri ai Basarabilor, Neagoe se considera totodată continuatorul lor și, prin ei, al tradiției imperiale bizantine. În vremea lui Țara Românească a devenit, într-adevăr, un centru al lumii ortodoxe și un important focar cultural de tradiție bizantină. Pe fresca de la Snagov, Neagoe este înfățișat cu vulturul bizantin de aur cu două capete, cusut pe hainele lui de brocart roșu. După modelul împăraților bizantini, Neagoe a scris Învățăturile, destinate fiului său Teodosie, nume care amintește pe cel al împăratului bizantin Teodosie cel Mare. Învățăturile lui Neagoe constituie o operă de compilație, dar cuprinde și părți originale, care reflectă o mare profunzime de gândire și un strălucit talent literar115. Elemente ale politicii bizantine, însușite de Neagoe prin lectura sa largă, sunt completate în Învățături cu concluziile experienței sale politice de o viață, ținând, desigur, seama de principiile politice contemporane vremii sale. În partea lor originală, Învățăturile constituie prima afirmare scrisă mai largă, de gândire politică românească, prima consemnare cu oarecare detalii a principiilor diplomației românești116.

Starea de prosperitate a Țării Românești în vremea domniei lui Neagoe Basarab, înlesnită de o conjunctură politică internațională favorabilă și de o înțeleaptă cârmuire internă și care se reflectă în diferite domenii de activitate cu realizări ce se situau la nivelul cuceririlor din țările supuse mai puțin unor condiții istorice vitrege, sugerează ce ar fi putut însemna pentru Țara Românească și pentru celelalte provincii românești o pace prelungită. Cu moartea lui Neagoe Basarab, echilibrul social-politic realizat în vremea sa s-a rupt. În momentul în care turcii au început în 1521 marea ofensivă împotriva Ungariei, punând la încercare nu numai regatul maghiar ci și Țara Românească, o gravă criză politică întreținută din afară s-a dezlănțuit la nordul Dunării117. Desele răsturnări de domni ca și jafurile oștilor străine care pătrundeau pe teritoriul țării, au creat o stare de insecuritate pentru populație, care s-a văzut adesea nevoită să-și părăsească căminele, aflate în plin câmp de luptă sau pe drumul de acces al oștilor ce aveau să se înfrunte.

După Ștefan Ștefănescu, Țara Românească de la Basarab I "Întemeietorul" până la Mihai Viteazul, București, Editura Academiei RSR, 1970, p. 87-91.
[ Back ] [ Index ] [ Next ]