Limba română în vremea lui Neacșu

Limba
Spre deosebire de primele documente ale altori limbi, cum ar fi spre exemplu Cartea capuană pentru limba italiană, sau Jurămintele de la Strassburg pentru cea franceză, - texte mult îndepărtate de limba vorbită, precum și în timp - , limba scrisorii lui Neacșu este foarte puțin deosebită de româna vorbită astăzi. Excepție fac numai formulele de introducere și de încheiere ale mesajului ce trebuia transmis, se vede, cu cea mai mare repeziciune și claritate, fără intermediul vreunui scrib, la mijloc fiind un document secret de mare importanță. Din capul locului trebuie observate precizia și laconismul expresiei.

Slavonismul "I pak" ( =și, și iarăși, din nou, de asemenea) ne poate conduce la bănuiala că misiva din 29-30 iunie 1521 urma altora de aceași natură. Această concluzie duce și adaosul din atributiva: "că au trecut ceale corăbii ce știi și domniia ta". Formula "I pak" este utilizată aici cam în felul latinismului modern idem, dar și, în lipsa regulilor și semnelor de punctuație, pentru marcarea începutului fiecăreia din cele șapte fraze care compun textul.
Caracterul eminamente oral al mesajului se poate observa prin intrarea grabnică în subiect, realizată cu construcția în dativ "dau știre domniei tale", ori prin expresia la pers. I și a III-a "cum am auzit eu", "au venit un om de la Nicopole de mie mi-au spus că au văzut cu ochii", "cum am auzit de boiari și de genere-miiu Negre". Orală, garantând autenticitatea știrilor, este și expresia parantetică "și aimintrea nu e".

Perfect inteligibil, până într-atât încât chiar fără glosar am putea deduce înțelesurile celor două cuvinte slavonești, textul prezintă totuși câteva caracteristici specifice limbii de la începutul secolului al XVI-lea: forma veche de auxiliar au la pers. III-a sg. a perfectului compus: au eșit, se-au dus, mi-au spus, au văzut, au dat; lucrul din lat. lucrum (=câștig) are aici înțelesul de lucrare, faptă, acțiune; (compară cu cronica lui Gr. Ureche, în pasajul cu portretul lui Ștefan cel Mare: "Aimintrilea era om întreg la fire, neleneș, și lucrul său îl știa a-l acoperi"); aimintrea forma veche și populară a lui alminteri, provenită din lat. alius+mentem ; corăbii păstrează pe a, ceea ce în sec. XVI nu era extinsă alternanța morfologică a, sing. corabie, cu ă, pl. corăbii; tote, omin, vostre: diftongul oa e notat cu o, probabil numai un fapt de grafie; omisiunea lui i final pentru pluralele meșter(i),megiiaș(i), forme scriptice populare mult frecvente și astăzi, pluralul fiind marcat în primul caz prin articolul nehotărât nește, iar în cel de al doilea prin verbul sînt; omisiunea lui i final, fenomen arhaic și popular deasemeni, are loc și în cazul lui lu(i), den în loc de din, probabil și un fapt de grafie; articolul proclitic la genitiv-dativ de, în loc de de la, de boiari", de genere-miiu"; notarea lui u final în cumu (=că); popularul muntenesc miu, în loc de meu, de fapt pronunțat și astăzi, în Muntenia mai ales, cu lungirea vocalei i, mieu: "genere-miiu", mai marele-miu"; forma io, provenită din lat. ubi a adverbului de loc unde, existentă și azi în graiul sud-transilvan sub forma iu sau io; strimt, din lat. strictus, existent dialectal până în zilele noastre (compară cu "Cu greu și cu strimt iaste neștine a da cap și începătură fieștecăruia lucru", Stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria Țării Rumânești, în Cronicari munteni, I, p. 3, ed. Mihail Gregorian, 1961); se-au, în loc de s-au, cu păstrarea lui e: "se-au dus"; pre în loc de pe: "pre Dunăre în sus" etc.

Clară, concisă, cursivă, expresivitatea limbii române în Scrisoarea lui Neacșu este datorată și elementelor latine. Fondul latin, arată lingviștii care se ocupă cu statistica, reprezintă 92,31%, cu o frecvență absolută de 89,47%. Se mai constată că, din cele 112 unități ale textului, 67 cuvinte de origine latină pot fi aflate și în alte 7 limbi neolatine. Concluzia este că limba română, la momentul apariției ei în scris, era pe deplin și de multă vreme participantă la panromanismul european.

Descoperirea scrisorii
Ca multe alte documente privind istoria culturii naționale, Scrisoarea boierului Neacșu a fost descoperită de neobositul Nicolae Iorga[1], la începutul secolului nostru, în Arhivele Brașovului.

Semnificația documentului
Actul de naștere al limbii române scrise are, prin chiar conținutul său, o valoare deosebit de semnificativă, definitorie pentru misiunea poporului nostru de-a lungul veacurilor: un român de dincoace de munți avertiza pe ardeleni de pericolul unei invazii turcești. Indirect, în planul strict al culturii și în genere al vieții spirituale, de care fenomenul limbii este atât de intim legat, evenimentul consemnat aici explică totodată și cauza pentru care cuvântul românesc scris a apărut relativ atât de târziu. (Scrisoarea lui Neacșu e contemporană cu Luther, cu Nicolaus Copernic și Ludovigo Ariosto, cu Margareta de Navara, François Rabelais și Albrecht Dürer; la apariția ei Leonardo da Vinci murise de doi ani!). Starea aceasta de lucruri va continua încă multă vreme de aici înainte.

Peste mai bine de un veac, Miron Costin avea să spună: "Ce sosiră aceste cumplite vremi de acmu, de nu stăm de scrisori, ce de griji și de suspinuri." Însă, în oricât de grele condiții, apărut mai întâi sub pana unui câmpulungean - în chiar inima teritorului românesc, care era purtătorul graiului celui mai apropiat de forma literară viitoare a limbii naționale - cuvântul românesc scris își va lua zborul glorios și va străluci în capodopere cu nimic mai prejos de ale altor popoare, la cronicari, la Cantemir, la Ion Budai Deleanu, Alecsandri, Eminescu, Creangă, Sadoveanu, Arghezi, până în zilele noastre.

Textul este preluat din lucrarea lui Ion Rotaru, Literatura română veche, București, 1981, pg.62-65.
[1] De fapt, documentul a fost descoperit de către arhivistul brașovean Friedrich Wilhelm Stenner in 1894.
[ Back ] [ Index ] [ Next ]