I.                  Metodologia Elaborǎrii ATLASULUI ETNOGRAFIC ROMÂN

Dr. Ion Ghinoiu

 

 

 

Mobilul publicării atlaselor etnografice în Europa şi în România

 

Publicarea atlaselor lingvistice, urmată îndeaproape de cea a atlaselor etnografice, s-a declanşat ca o reacţie firească faţă de procesul de uniformizare a limbilor şi tradiţiilor  locale semnalat cu îngrijorare încă din secolul al XIX-lea în ţările vest europene. După editarea primelor atlase lingvistice, aveau să apară numeroase atlase etnolingvistice (Franţa, Spania, Elveţia, Italia), de cultură populară (Suedia), etnografice (Austria, Germania, Suedia, Polonia, Elveţia, Belgia şi altele), istorico-culturale (fosta URSS), etnologice (fosta Iugoslavie).

Atlasul Etnografic Român (AER), manuscris alcătuit din peste 1000 de hărţi etnografice color grupate tematic în cinci volume[1] este imaginea reală a culturii populare la cumpăna mileniilor. Aflat în plin proces de publicare[2] , atlasul umple un mare gol de informare privind societatea rurală contemporană supusă unui rapid şi profund proces de transformare. Informaţiile de teren înregistrate de la 18000 de subiecţi din 600 de sate pe baza unui chestionar de 1200 de întrebări sunt valorificate sintetic, prin simboluri cartografice desenate pe hărţi, şi in extenso, prin publicarea unui corpus de Documente Etnografice Româneşti (DER)[3] . Din seria Sărbători şi obiceiuri au apărut deja patru volume[4]. În comparaţie cu alte lucrări de acest tip publicate în străinătate, AER are cea mai bogată şi mai variată tematică, iar textele introductive şi legendele hărţilor sunt publicate în trei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană).

În România cântecul de lebădă care anunţase în Occident criza culturilor populare şi necesitatea de a le salva prin publicarea atlaselor etnografice a fost auzit de specialişti mult mai târziu. Ideea cartografierii culturii populare a preocupat pe mulţi specialişti români. George Vâlsan vorbea de o geografie a basmului, Dumitru Caracostea de o geografie a folclorului, iar Traian Herseni de rezultatele ştiinţifice care ar rezulta din corelarea hărţilor unui atlas etnografic cu cele ale atlaselor lingvistice, istorice, antropologice, demografice, sociologice. Cel care a pus-o în mişcare a fost Romulus Vuia, pe vremea când conducea un grup de etnografi la Institutul de Istoria Artei al Academiei Române (1960-1963). În anul 1963 acesta este transferat împreună cu sectorul său de etnografie la Institutul de Folclor, care devine actualul Institut de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”. Conducerea sectorului şi atlasului etnografic a fost preluată, în timp, de Romulus Vulcănescu, Ion  Vlăduţiu, Paul Petrescu şi Ion Ghinoiu. Într-o perioadă de peste trei decenii, marcată de dezbateri teoretice şi metodologice specifice marilor lucrări, cu multe reuşite, dar şi cu momente de grea cumpănă, colectivul de etnografi a parcurs distanţa care separa o mare făgăduinţă de faptul împlinit, realizarea unei arhive de documente de istorie orală şi, pe baza acesteia,  a  Atlasului Etnografic Român (AER). Recuperată între timp, întârzierea publicǎrii are şi unele avantaje: asimilarea experienţei pozitive a ţărilor care şi-au publicat deja atlasele etnografice şi folosirea tehnicilor moderne de cartografiere computerizată.  

 

Chestionarul etnografic

 

Pentru culegerea materialului de  teren s-au fixat, între anii 1967 şi 1969, tematica generală a atlasului şi un chestionar exhaustiv experimentat în zona ”Porţile de Fier” (judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin), în satele Măneciu-Ungureni (jud. Prahova), Păuneşti (jud. Vrancea) şi în mai multe localităţi din nordul Olteniei. În anul 1972 se publică 20 de chestionare: Aşezări, Gospodărie, Locuinţă, Agricultură, Creşterea animalelor, Pomicultură şi grădinărit, Cultivarea plantelor textile, Vânătoare, Mijloace de transport, Creşterea viermilor de mătase, Creşterea albinelor, Alimentaţie, Meşteşuguri, Instalaţii tehnice, Obiceiuri la naştere, Obiceiuri la nuntă, Obiceiuri la moarte, Obiceiuri legate de ocupaţii, Obiceiuri calendaristice şi Alte obiceiuri. După aplicarea acestor chestionare în 70 de sate din Oltenia şi Muntenia de vest, s-a hotărât reducerea numărului de întrebări şi adăugarea chestionarelor de Artă şi Port popular. În anul 1976 se publică forma restructurată a Chestionarului AER, cu 1200 de întrebări şi peste 3000 de subîntrebări. Din motive practice, acesta a fost împărţit în opt fascicole: Aşezare - Gospodărie, Locuinţă - Interior, Ocupaţii, Meşteşuguri - Instalaţii tehnice populare, Port popular, Artă populară, Obiceiuri calendaristice şi Obiceiuri familiale. Chestionarul a surprins prezenţa fenomenelor etnografice la două momente de referinţă ale secolului al XX-lea: anul 1900 şi perioada efectuării cercetării de teren (1972-1982). Chestionarul cuprindea întrebări deschise, care dădeau subiecţilor intervievaţi posibilitatea să răspundă fără a fi influenţaţi în vreun fel de culegători, şi întrebări închise care le solicita să-şi încadreze răspunsul într-una sau mai multe variante propuse.

 

Satele anchetate

 

Al doilea instrument de lucru al atlasului, reţeaua de localităţi în care urma să se aplice chestionarul, a fost elaborat după numărul şi repartiţia populaţiei şi aşezărilor rurale consemnate la recensământul din 15 martie 1966. Din mai multe variante propuse s-a optat, în final, pentru o reţea de 536 de localităţi. Gradul de reprezentare al aşezărilor rurale în reţeaua atlasului a fost de aproximativ un sat din 20. S-au ales sate reprezentative pentru diferite domenii ale culturii populare şi sate cu rezonanţă deosebită pentru istoria şi cultura locală şi naţională. Multe au acoperit aşa-numitele zone albe, necercetate la acea vreme de etnografi. Pentru impulsionarea cercetărilor interdisciplinare, au fost alese şi localităţi deja anchetate de lingvişti, sociologi, antropologi. Proporţional cu întreaga populaţie rurală consemnată la recensămânmtul din 15 martie 1966, au fost anchetate şi 60 de sate cu minorităţi naţionale: bulgari, cehi (pemi), croaţi (caraşoveni), germani (saşi, şvabi), maghiari, secui, ruşi (lipoveni), sârbi, slovaci, tătari, turci şi ucrainieni. Ţiganii, care şi-au declarat etnia la recensământul luat ca referinţă sub 1 % din totalul populaţiei României, nu au fost cercetaţi.

 

Ancheta de teren

 

Minuţios pregătită, cea mai vastă campanie de teren pentru înregistrarea documentelor de istorie orală s-a desfăşurat în anii 1972-1982. În raport de tema anchetată, culegătorii au selectat subiecţii după profesie, vârstă, sex. Expuşi la riscuri de tot felul, culegătorii, în majoritate femei, au dus până la capăt cea mai grea operaţiune a Atlasului, campania de teren.

Au fost experimentate două metode de anchetă: omul şi satul, un culegător pentru aplicarea întregului set de chestionare, procedeu utilizat în 70 de sate din Oltenia şi Muntenia de vest, şi omul şi tema, câte un specialist pentru fiecare temă a chestionarului. În prima variantă, susţinută de Romulus Vulcănescu, un sat din reţea trebuia cercetat de un singur specialist, în a doua, susţinută de Paul Petrescu, de şapte. Cu dezavantajele sale, soluţia a doua a  fost generalizată la nivel de ţară. Pentru a scurta perioada de anchetă, s-a apelat la trei cercetători de la Institutul de Ştiinţe Socio-umane de la Craiova şi la mai mulţi etnografi de la muzeele judeţene. Au fost intervievaţi peste 18000 de subiecţi cu profesii şi vârste diferite, mulţi născuţi în secolul al XIX-lea, şi  s-au completat patru milioane file de chestionar. Cele peste 6 000 de chestionare completate pe teren, la care se adaugă 150000 de fotografii, desene, schiţe ş.a., alcătuiesc cea mai bogată arhivă etnografică din România. Multe din informaţiile consemnate pe teren au dispărut din peisajul etnografic. De aceea, documentele de istorie orală tezaurizate în Arhiva Atlasului Etnografic Român alcătuiesc o imensă sursă de documentare pentru cercetările viitoare de etnologie, antropologie, dialectologie, psihologie, istorie socială şi alte discipline.

 

Hărţile de autor

 

Prelucrarea şi cartografierea materialului au fost realizate în perioada 1982-1989 şi, sporadic, până în anul 2005 de către membrii colectivului de atlas din Institutul de Etnografie şi Folclor şi de cei trei colaboratori din Craiova. În marea lor majoritate, legendele hărţilor sunt tipologii ale fenomenelor cartografiate. Tipurile şi subtipurile, variantele şi subvariantele fenomenelor cartografiate sunt consemnate pe hărţi prin semne colorate. Data la care se referă materialul cartografiat este consemnată în titlul hărţilor şi, de multe ori, într-un paragraf special al legendelor, intitulat Dinamica, prin trei culori: albastru pentru începutul secolului (1900), verde pentru perioada la care s-a făcut ancheta (1972-1982) şi roşu pentru realitatea etnografică rămasă neschimbată la cele două momente de referinţă.

Fiecare planşă a atlasului este o conexiune tematică alcătuită din una sau două hărţi, legenda tradusă în trei limbi de circulaţie (engleză, franceză, germană), fotografii, desene şi schiţe ale fenomenului cartografiat. Pentru a fi citită simultan, în oglindă, tema este expusă pe două pagini: harta, titlul şi legenda în limba română pe pagina pară, iar titlul, legendele traduse în limbi străine şi ilustraţia  pe pagina impară.

 

Baza cartografică a Atlasului

 

Materialul a fost cartografiat de autori pe hărţi la scara de un milion (480 / 620 mm), apoi la scări cartografice mai mari şi cu dimensiuni mult mai mici: un milion şi jumătate, două şi trei milioane. Formatul Atlasului, este dat de harta României la scara de două milioane. Pentru elaborarea hărţilor de autor a fost folosită harta bază a Atlasului Naţional de Geografie adaptată pentru uzul cercetătorilor etnografi. Atlasul etnografic îmbină perfect cartografia tradiţională cu cea modernă, computerizată.

 

Atlasul etnografic şi etnologia românească

 

Atlasul umple un mare gol de informare privind societatea rurală aflată într-un rapid proces de transformare. Informaţiile înregistrate pe teren sunt redate pe hărţi prin simboluri cartografice şi, sub formă de documente de istorie orală, de un corpus de Documente Etnografice Româneşti (DER) din care au apărut primele cinci volume. Aceste lucrări tezaur, AER şi DER, împreună cu Fişa de sat completată de cercetători la data anchetei, prefigurează realizarea unui mare proiect naţional de monografii etnofolclorice ale aşezărilor anchetate.

Atlasul etnografic a reprezentat şcoala unde s-au format numeroşi specialişti ai culturii populare. Contribuţia colectivului de Atlas la precizarea domeniului de cercetare al etnologiei româneşti, la perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de lucru pe teren a fost decisivă pe parcursul întregii perioade totalitare. Spiritul cercetărilor interdisciplinare a fost întreţinut de pregătirea universitară a colectivului de etnografi de formaţie filologică, geografică, istorică, sociologică şi altele. Mediul pluridisciplinar şi accesul direct la realitatea vie, înregistrată pe teren, avea să se concretizeze în zeci de volume de etnologie, inclusiv o Introducere în etnologie, dicţionare tematice privind Arta populară, Obiceiurile de peste an, Panteonul românesc şi, în curs de publicare, Taxonomia culturii populare. Perioada celor trei generaţii de etnografi  care au elaborat Atlasul etnografic este una din cele mai bogate şi mai frumoase pagini din istoria etnologiei româneşti.

 

 

II. Peisajele (Civilizaţiile) Etnografice

 

 

În România sunt două categorii de peisaje: naturale, cu vegetaţie spontană (pădurea, păşunea alpi­nă, Delta Dunării), şi culturale, dezvoltate pe solurile defrişate de pădure, desecate de ape, desţelenite de vegetaţia spontană. Soluţiile de câştigare a existenţei, de la culesul din natură, pescuit şi vânătoare până la cultivarea şi recoltarea roadelor cu metode moderne, au generat diferite moduri de viaţă: agrar, pastoral, pomi-viticol, piscicol. Prin dăinuire istorică, acestea au devenit peisaje sau civilizaţii etnografice cu elemente inconfundabile privind habitatul (satul, gospodăria, casa, cimitirul), mijloacele de câştigare a existenţei (agricultura, creşterea animalelor, albinăritul, vânătoarea, pescuitul, transportul, meşteşugurile, instalaţiile tehnice populare, alimentaţia), manifestările artistice (portul popular, arta populară) şi manifestările spirituale (sărbătorile şi obiceiurile calendaristice, obiceiurile la naştere, căsătorie şi înmormântare, mitologia).

 

Civilizaţia lemnului

La începutul secolului al XX-lea peisajul etnografic păstrează elemente semnificative ale civilizaţiei lemnului şi lutului. Cu peste două milenii în urmă, pe vremea lui Homer, actual teritoriu al României era aproape în întregime acoperit cu păduri. Vremuri îndelungate s-a dezvoltat aici o civilizaţie a lemnului ale cărei forme originale supravieţuiesc în zonele carpatice şi subcarpatice. Pădurea oferea omului, direct sau indirect, adăpost, îmbrăcăminte, hrană (fructe, ciuperci, plante comestibile, vânat, peşte, miere şi altele). Până la începutul secolului al XX-lea puteau fi întâlnite locuinţe şi construcţii fără nici un cui de fier, în timp ce la stânele carpatice doar ceaunul şi alte câteva unelte erau confecţionate din metal. În marea invazie de obiecte, unelte şi maşinării industriale, leagănul copilului şi sicriul continuă să fie construite la sate numai din lemn. Vechimea peisajului forestier şi cunoaşterea însuşirilor ascunse ale lemnului, fără de care nu era posibilă metamorfozarea lui artistică, au generat mai multe zone specializate în prelucrarea utilitară şi artistică a lemnului: Maramureş, Munţii Apuseni, Ţinutul Pădurenilor, Mărginimea Sibiului, Oltenia de nord, Bucovina, Ţara Vrancei.  Dintre obiectele lucrate în lemn de artiştii ţărani vândute prin târgurile, bâlciurile şi  iarmaroacele româneşti sunt căucele olteneşti cu coada arcuită, terminată adesea într-un cap de cal stilizat, pistornicele, lingurile, blidarele, lăzile de zestre, furcile de tors, tiparele de caş, crucile, icoanele pe lemn şi altele.

Culesul plantelor şi fructelor de pădure care cresc spontan în natură, completează şi astăzi necesarul de hrană al oamenilor, iar farmacopeea populară utilizează sute de plante pentru alinarea suferinţelor şi vindecarea bolilor.

 

 

România are un potenţial cinegetic foarte bogat. În antichitate erau vestite vânătorile de cerbi iar în evul mediu vânătorile domneşti cu şoimi şi câini. În funcţie de comportamentul animalelor şi păsărilor vânate sau prinse, se alege diferite tehnici: momeala, imitarea urletelor, ţipetelor şi fluierăturilor animalelor şi păsărilor vânate. Organizaţi în cete, vânătorii practicau hăituirea animalelor spre garduri, ţarcuri sau plase ingenios camuflate. Pe căile de trecere a animalelor se amenajau gropi-capcană, se puneau diferite cârlige şi lanţuri pentru prinderea animalelor şi păsărilor. Introducerea armelor de foc şi a legilor de ocrotire a vânatului au înlăturat majoritatea acestor tehnici de vânătoare.

 

 

  Codrul este o temă fundamentală a folclorului, iar frunza lui tot verde este nelipsită din cântecele populare. Reprezentările mitice legate de pădure (Muma, Fata şi Omul Pădurii, Pădureanca), arborii sacrii (stejarul şi bradul), fiarele pădurii (lupul şi ursul) sunt prezenţe vii în credinţele şi obiceiurile populare contemporane. Personajul mitic reprezentativ al civilizaţiei lemnului este Muma Pădurii, stăpână peste tot ce naşte, creşte şi trăieşte în pădurile carpatice. Este o Mumă a Mumelor care locuieşte în codrii, în copaci bătrâni, în scorburi, în planta numită Muma Pădurii. Aceasta este însă o mamă tristă care geme, se jeleşte, suspină, horcăie, vâjâie pentru că oamenii îi taie pruncii, copacii din pădure. Îşi cunoaşte toţi copacii (copiii) din pădure pe care îi alăptează când sunt mici, îi ceartă dacă cresc strâmbi, îi strigă pe nume sau pe poreclă, îi blestemă să fie tăiaţi de om sau trăsniţi de fulger când o supără. Ca mare zeiţă, aceasta poate fi bună sau rea. Pedepseşte tâlharii şi ajută oamenii necăjiţi, arată calea cea bună copiilor rătăciţi prin pădure.

Treptat, calităţile de mamă bună s-au estompat, astăzi fiind cunoscută mai mult ca reprezentare malefică, femeie bătrână şi antropofagă, patroană a duhurilor rele care populează spaţiul pe timp de noapte. Slută şi urâtă, boceşte prin păduri pentru a ademeni călătorii. Ia chip de animal (iapă, bivoliţă, vacă), de femeie cu păr lung despletit sau împletit şuviţe care cad din cap până la călcâie precum şerpii. Adesea, apare îmbrăcată în scoarţă sau muşchi de copac. Poate fi înaltă cât casa şi căpiţa de fân sau mică cât un iepure, frumoasă ca o zână sau hidoasă ca un monstru. Pedepseşte (sperie, ia glasul, poceşte) femeile care torc în ziua de marţi, bărbaţii care fluieră sau cântă prin pădure şi-i trezesc copiii, tăietorii de lemne care nesocotesc regulile pădurii, pe cei care culeg fructele de pădure (mere şi pere sălbatice, alune) în ziua de Probejenie (6 august). Copiii Mumei Poădurii săi sunt urâţi şi plângăcioşi, vorbesc greu, după mulţi ani de la naştere, motiv pentru care aceasta încearcă să-i schimbe cu copiii femeilor din sat.

Între om şi arbore este o legătură tainică, greu de descifrat. În anumite contexte rituale şi ceremoniale pomul îl poate înlocui şi adăposti simbolic pe om, îi poate deveni frate, soră, soţie. Ziua dedicată divinităţii vegetale, reprezentată frecvent de un arbore, este 1 mai, numită Arminden în Transilvania, Banat, Bucovina şi Moldova, şi 23 aprilie, Sângiorz în Muntenia şi Oltenia, Rusalii în Ţara Lăpuşului. Obiceiurile specifice acestei zile sunt împodobirea cu ramură verde, substitut al zeului vegetaţiei, a stâlpilor porţilor şi caselor, împlântarea în mijlocul satelor a unei prăjini înalte cu ramuri verzi în vârf sau chiar a unui arbore întreg curăţat până spre vârf de crengi şi împodobit cu cununi de flori şi spice de grâu. În Moldova se organizau petreceri câmpeneşti unde se mânca miel fript şi se bea vin roşu amestecat cu pelin pentru schimbarea sângelui şi apărarea oamenilor şi vitelor de boli, în special de ciumă: “Frunză verde de pelin, / Iată-ne la Arminden, / Beau mesenii şi mănâncă, / Şi de ciumă nu li-e frică!“. Obiceiul prinderii ramurii verzi sau împlântării Pomului de Mai a fost influenţat de tradiţia inspirată din episodul omorârii copiilor de Irod relatată în Noul Testament. Conform legendelor populare, după ce Irod ar fi tăiat o zi întreagă capetele copiilor mergând din casă în casă, în speranţa că unul dintre ei ar putea fi Domnul Iisus, a pus seara, ca semn, o ramură verde la locuinţa unde a ajuns şi de unde urma să înceapă a doua zi măcelul. Pentru a-l înşela pe Irod şi a-l salva pe Iisus, oamenii au pus în timpul nopţii ramuri verzi la toate casele.

 

 

În satele din nordul judeţelor Argeş, Dâmboviţa şi, parţial, în Vâlcea, ceremonialul morţii şi renaşterii anuale a divinităţii arboricole se practică în noaptea de 25/26 octombrie. Este un ceremonial nocturn egalat prin spectaculozitate numai de Revelionul din noaptea Anului Nou. În preajma unui imens rug aprins de tineri într-un loc înalt al satului (munte, deal, movilă) se adună întreaga suflare a aşezării. În formele vechi, în mijlocul grămezii de lemne şi al cetinii de brad se împlânta, pentru a fi incinerată tulpina unui arbore tăiat din pădure. În jurul rugului funerar întreţinut cu lemne uscate, paie şi anvelope uzate ale autoturismelor, se striga, în cor, formula consacrată „Hai la Focu lui Sâmedru!”. Femeile împărţesc, ca la o înmormântare, covrigi, fructe şi băutură. Acolo, în timp ce butucul sau buşteanul (cadavru fitomorf) era mistuit de flăcări se mânca, se bea, se glumea, se juca. Momentul cel mai aşteptat era prăbuşirea bradului incinerat, moment care indica renaşterea simbolică a zeului mort. Prin direcţia în care cădea trupul divin (jarul sau tăciunii aprinşi) se aprecia care dintre feciori sau fete urmau să se căsătorească în noul an. La plecare, participanţii luau cărbuni aprinşi cu care fertilizau grădinile şi livezile. Spre deosebire de moartea şi renaşterea divinităţii Crăciun la 25 decembrie, substituită de butucul sau buturuga incinerată în casă, pe vatra focului, ritul funerar Focul lui Sâmedru se desfăşoară sub cerul liber.

 

 

După Muma şi Fata pădurii, cele mai cunoscute reprezentări mitice în Calendarul popular sunt ursul şi lupul. La latitudinea geografică a României urşii se împerechează la sfârşitul verii şi începutul toamnei, perioadă când aduc pagube însemnate turmelor de oi, livezilor şi prisăcilor. Acest timp este marcat în Calendarul popular de ziua de 1 august. Prin Ţara Haţegului ursului i se punea acum o pulpă de viţel şi i se spunea cu voce tare: „– Na Ursule!”. Moş Marin, important zeu al Panteonului carpatic, mai este sărbătorit la Martinii de Iarnă (1–3 februarie), când fată, la Ziua Ursului (2 februarie) şi în Sâmbăta Ursului (o săptămână înainte de Moşii de Florii). Primele trei zile ale lunii februarie sunt dedicate Martinilor de Iarnă, patroni ai urşilor. Cel mai puternic şi mai periculos dintre ei, Martinul cel Mare, este sărbătorit în ziua de 2 februarie, la Stretenie sau Ziua Ursului. Conform tradiţiei, ursul ar ieşi în această zi din bârlog să-şi privească umbra pe zăpadă. Dacă este frig, ceaţă şi nu-şi vede umbra, îşi dărâmă bârlogul, trage un joc, merge la râu, bea o gură de apă şi îşi vede de treburi prin pădure. Din contră, dacă timpul este frumos, e soare şi îşi vede umbra pe zăpadă intră din nou în bârlog pentru că iarna va mai dura 40 de zile. În credinţele, basmele şi legendele populare, ursul este o fiinţă ciudată a pădurii: fată puii iarna, în timp ce alte vietăţi aşteaptă anotimpul călduros; dacă timpul e frumos, intră în adăpost, dacă este urât, îşi reia activitatea prin pădure; când găseşte punte peste râu o strică, când n-o găseşte dărâmă un copac şi pune punte etc. Oamenii asociază acest comportament al ursului cu timpul capricios de la sfârşitul iernii şi începutul primăverii.

Ursul, numit în zilele lui de sărbătoare Moş Martin, ar fi fost om, morar sau păstor în satul său. După ce s-a metamorfozat în urs, acesta ar fi păstrat sentimente şi preocupări umane: iubeşte o femeie pe care o fură şi o duce la casa lui (bârlogul) din pădure, îşi construieşte adăpost pentru iarnă, prevesteşte vremea friguroasă sau călduroasă a anului etc. Un singur lucru a uitat să facă: aprinderea focului. În tradiţiile populare ursul este mai degrabă folositor decât dăunător: influenţează în bine Ursitoarele la naşterea copilului; pruncii unşi cu untura lui cresc voinici şi sănătoşi; copilul bolnav de sperietoare se vindecă dacă se afumă cu păr de urs; bărbatul călcat de ursul dresat în cadrul obiciului Călcatul Ursului, nu-l mai durea spatele peste vară. La înmormântarea oamenilor, în nopţile de priveghi, şi la moartea şi renaşterea anului (Anul Nou) apăreau fantastice spirite ascunse sub măştile de urs. Adesea, dinţii moşului erau purtaţi de oameni ca talismane.

 

Civilizaţia piscicolă

În paralel cu marea extindere a civilizaţiei lemnului şi lutului, în Delta şi Bălţile Dunării şi pe afluenţii săi s-a dezvoltat peisajul etnografic piscicol. Abundenţa peştelui, păsărilor de baltă, a stufului se reflectă în ocupaţia principală a oamenilor (pescuitul), în sistemul de alimentaţie al oamenilor, în utilizarea stufului ca material de construcţie, în mijloacele de transport pe apă, în folclorul, obiceiurile şi credinţele legate de apă şi de peşte. Deşi s-a restrâns neîncetat prin înaintarea terenurilor arabile în zonele inundabile din lungul Dunării şi râurilor importante, peisajul piscicol, material şi spiritual, este încă bine conservat. Un exemplu îl oferă Calendarul popular care numeşte ziua din 17 martie Ziua Peştelui. În această zi, când se zbate peştele în apă înainte de depunerea icrelor pentru înmulţire, pescarii nu ieşeau la pescuit, ajunau sau prindeau un peşte mic, îl descântau şi îl mâncau crud (Transnistria, Tulcea, Brăila, Galaţi).

 

  Reprezentarea mitică feminină stăpână a apelor, care se face văzută pe ape numai pe timp de noapte, este numită, în Bucovina, Ştima apei. Ca statură, este înaltă şi îmbrăcată în alb, cu sâni imenşi pe care îi dă pe spate. Poate să apare şi ca sirenă: jumătate femeie şi jumătate peşte. Pe vreme rea şi în nopţile cu lună iese la suprafaţa apei, se scaldă, se scutură şi umblă pe uliţele satului ca un nor: „Dacă-i dai pace, nu zice la nimeni nimica, dar de nu, te muţeşte, te sluteşte. Umblă până la miezul nopţii, când încep cocoşii a cânta. Ea trage pe om la înec zicând: „Ceasul a sosit, / Omul n-a venit!”  (Moldova, Bucovina). Fiicele Ştimei apelor curgătoare sau stătătoare se numesc Fetele de apă. Partea de sus a corpului este femeie cu părul despletit, partea de jos coadă de peşte. Neîntrecute în frumuseţe, cu aripi albe în loc de mâini, Fetele de apă ar fi inventatoarele cântecelor. Înainte de a începe a cânta, se ridică valuri de apă ca şi cum ar fi stârnite de vânt. Atunci, Fetele de apă ies la suprafaţă, pe coama valurilor, se joacă,  cântă şi se stropesc cu apă. Îndată ce se sparg valurile, încep a cânta cu glas dumnezeiesc, încet, şi apoi din ce în ce mai tare. Când sfârşesc cântecul se afundă, înoată pe sub apă şi ridică la oarecare distanţă alte valuri pe care ies, se joacă şi cântă alte cântece. Dacă sunt văzute de un fecior, acesta, fermecat de frumuseţea trupurilor şi cântecelor, încearcă să le atingă cu mâna. Atunci fie că se scufundă pe fundul apelor, fie îl îneacă pe băiat (Bucovina).

 

 

Dunărea şi afluenţii săi au unit locuitorii din lungul şi de pe malurile lor. Cel mai arhaic procedeu de traversare a râurilor a fost căutarea vadurilor de apă. Vadul este acea porţiune a râului unde panta de scurgere se micşorează, valea se lărgeşte, iar apele scad în adâncime putând fi tre­cute de om cu piciorul, călare pe cal sau cu carul tras de vite. Indiferent în ce direcţii se orientau drumurile de comerţ, acestea se strângeau mănunchi la vadurile importante ale râurilor. Simţul de prevedere al românului de a trece o apă în siguranţă găseşte deplină acope­rire în expresia: „Mai bine mergi o zi în­treagă în lungul râului, decât să te îneci dimineaţa”.

Românii au găsit ingenioase soluţii de construire la repezeală a podurilor şi podeţelor peste ape. Procedeul simplu şi eficient de a tăia un copac lung şi a-l sprijini pe cele două maluri ale râului pentru a obţine o punte de picior este întâlnit şi astăzi în majoritatea satelor de munte, deal şi podiş. Între trecutul apei cu luntrea şi podul adevărat a fost o fază intermediară, podul umblător, o podişcă sprijinită pe câteva luntre mişcată de la un mal la altul. Podul plutitor, numit de popor corabie, supravieţuieşte până spre zilele noastre. El deservea nevoile locale de transport ale sătenilor şi putea fi uşor demontat în caz de pericol. Cârmaciul acestei co­rabii era podarul. Acesta trecea de pe un mal pe altul al râului oamenii plecaţi la munca câmpului, carele încărcate cu bucate şi fân, vitele la păşunat. Nu este exclus ca peste râurile care taie chei, cu văi abrupte şi adânci, să fi existat, aşa cum spun legendele, poduri din piei de animale. După unele povestiri culese din zona et­nografică a Muscelului, domnitorul le­gendar întemeietor de ţară, Negru Vodă, fiind ne­voit să se retragă din faţa tătarilor în Cetăţuia de pe Valea Dâmboviţei, întinde peste apă un pod din piei de bivol.

 

Peisajul pastoral

Resursa fitogeografică pe baza căreia s-a dezvoltat peisajul pastoral sunt păşunile şi fâneţele naturale. Mai târziu, la acestea s-au adăugat, plantele furajere cultivate de om. Pentru folosirea eficientă a păşunilor şi fâneţelor aflate la mare distanţă de sat, uneori la sute de km, oamenilor le-a fost mai uşor să deplaseze acolo vitele decât să transporte acasă nutreţul. Departe de casă, ei au construit adăposturi specifice (odăi, sălaşe, stâne, surle, bordeie, ţarcuri, oboare), drumuri ale oilor şi ale sării, fântâni etc. În Evul mediu păstorii carpatici se mişcau cu turmele spre Marea Neagră şi ţărmurile Adriaticii, spre Pusta Ungară şi Stepele Kubanului. Mişcările de du-te-vino ale turmelor între munte şi câmpie, pe trasee fixate din vremuri imemorabile, au fost numite Drumuri ale oilor. Ciobanii ridicau de-a lungul drumurilor cruci de piatră pentru orien­tarea turmelor si aprecierea distanţelor prin zilele şi săptămânile de mers. Păstorul era un om umblat care ştia cum merge lumea, scoto­citor şi hotărât în orice clipă la descălecări, oricât de îndrăzneţe şi oricât de îndepărtate. Adesea, aceşti cu­treierători pe alte meleaguri aduceau în ţară veşti despre armatele turceşti şi tătărăşti care se pregă­teau să atace Ţările Române.

 

 

Creşterea animalelor a lăsat urme evidente în toponimie, în organizarea gospodăriei şi locuinţei, în port şi alimentaţie, în sărbători şi obiceiuri, în grai şi folclor. Abundenţa materiilor prime de origine animală a impulsionat dezvoltarea instalaţiilor tehnice de prelucrare a lânii şi produselor din lână (pive, vâltori, dârste), a meşteşugurilor de prelucrare a pieilor şi blănurilor (cojocăritul, pielăritul, curelăritul). Baza sistemului de alimentaţie îl formează produsele animaliere: laptele şi produsele din lapte, carnea.

Vechimea ocupaţiei este atestată de folclorul pastoral (literar, muzical, coregrafic), de numărul mare al sărbătorilor şi obiceiurilor pastorale (Ziua Lupului, Filipii, Martinii de Iarnă, Nunta Oilor, Focul Viu, Sântilia etc.), de fondul lingvistic traco-dac conversat de creşterea animalelor (baci, căciulă, ţap, stână, ghioagă, ţarc, strungă, brânză, gălbează, căpuşă).

 

 

 

Din numeroasele sărbători şi obiceiuri pastorale, o semnificaţie aparte o are Nunta sau împerecheatul oilor. La latitudinea geografică a României ciclul de reproducere al ovinelor şi caprinelor poate debuta primăvara sau toamna. Din motive economice, ciobanii vărează turmele de oi separat de berbeci până la Vinerea Mare (14 octombrie), uneori până la Arhangheli (8 noiembrie). Sărbătoarea Vinerea Mare din Calendarul popular dedicată reprezentării mitice cu acelaşi nume, este identificată în Panteonul roman cu Zeiţa Venera. După o perioadă de gestaţie de aproximativ 21 de săptămâni, mieii şi iezii sunt fătaţi prin luna martie, când timpul dă vizibile semne de încălzire. Fătaţi primăvara, mieii şi iezii prind sezonul călduros şi abundent în hrană pentru a rezista rigorilor iernii. Înţărcatul, separarea mieilor şi a iezilor de oi şi capre pentru a se hrăni singuri avea loc la Sângiorz (23 aprilie). Reproducţia ovinelor şi caprinelor împarte anul pastoral în două anotimpuri perfect egale: un sezon fertil (împerecherea, gestaţia, fătatul şi înţărcatul mieilor şi iezilor), între Sâmedru şi Sângiorz, şi un sezon steril, când animalele se hrănesc bine pentru a supravieţui capriciilor iernii, între Sângiorz şi Sâmedru.

Prima mulsoare a turmei de oi, urmată de o frumoasă petrecere câmpenească în ziua de Sângiorz (23 aprilie) sau în altă zi de la sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai, este numită Sâmbra Oilor sau Măsurişul Oilor. În această zi se măsoară şi se crestează pe răbojul de lemn laptele de la oile fiecărui sâmbraş (proprietar) după care i se calculează cantitatea de brânză cuvenită la spargerea stânei, numită Alesul sau Răscolul. Pentru a obţine o cantitate de lapte cât mai mare, proprietarii îşi păşunau, îşi păzeau şi îşi mulgeau fiecare oile. Din primul lapte al stânei se prepara un caş care se împărţea între proprietarii oilor.

 

 

 

Activităţile practice şi juridice efectuate la urcarea oilor la stână erau însoţite de acte rituale menite să apere turma şi ciobanii de forţele malefice pe timpul verii: aprinderea Focului Viu, alungarea prin strigăte şi zgomote a vrăjitoarelor care fură sporul laptelui, anularea puterii cucului de a lua sau de a strica laptele prin practica magică Cucu! – Răscucu!, scăldatul ritual sau spălatul cu rouă, sacrificiul ritual al mielului şi  altele. Acolo, la petrecerea câmpenească, se mănâncă alimente specifice (balmoş, mămăligă fiartă în lapte şi cu adaos de unt, mielul fript haiduceşte, colaci, caşul de la prima mulsoare), se cântă şi se joacă după melodii păstoreşti. Obiceiul este cunoscut, cu variante locale şi în diferite stadii de evoluţie, de toţi crescătorii de oi.

Ciobanii alcătuiau grupuri sociale de 15–20 de oameni, desprinse şi izolate de comunităţile săteşti care trebuiau să facă faţă tuturor vitregiilor naturii. Viaţa singuratică a păstorilor, legată mai strâns cu natura înconjurătoare decât cu oamenii de la poalele munţilor se întrerupea brusc la Sântilie (20 iulie), la mijlocul sezo­nului pastoral, când proprietarii oilor şi nevestele ciobanilor urcau la stâne pentru miţuirea mieilor (tunderea mieilor fătaţi primăvara). Oile şi berbecii se tundeau în sat, înainte de urcarea lor la păşunea alpină, iar mieii la stâne, la miezul verii pastorale. Era o activitate practică dar şi o întâlnire mult aşteptată de ciobani cu soţiile şi drăguţele lor. Dacă la stânele din Mărginimea Sibiului şi Ţara Oltului de la nord de Carpaţi femeia conducea, ca băciţă, treburile stânei, pe latura sudică a munţilor acestea erau excluse din ori ce activitate legată de creşterea oilor. Ciobanii nu aveau voie să coboare în sat şi nici să fie vizitaţi de parte femeiască până la Sântilie. În unele zone (Zăbala, jud. Covasna) ciobanii tineri coborau în sate la Sântilie ca să-şi bage drăguţele în horă. Cu o zi înainte de Sântilie făceau cadou fetelor iubite câte o furcă de tors  sau o cocuţă de caş frumos modelată, simbol al afecţiunii şi intenţiei de căsătorie.

 

 

 

Nedeile pastorale se ţineau pe plaiurile Carpaţilor şi aveau legătură cu celebrarea zeului focului şi al soarelui. După creştinarea carpato-dunărenilor, peste această sărbătoare părinţii bisericii creştine au suprapus pe Sf. Ilie (20 iulie), numit de popor Sântilie. Numele vechi al zeului s-a pierdut, dar oamenii au continuat să-i păstreze cultul pe înălţimile munţilor. Nedeile sau Sântiliile, desfăşurate pe munţi şi atestate documentar încă din secolul al XIV-lea, mai pot fi întâlnite şi astăzi în Carpaţii Meridionali. Acestea au asimilat noi funcţii sociale: schimbul de produse, petrecere, cunoaşterea tinerilor în vederea  căsătoriei. Cele mai multe au coborât în satele de la poalele munţilor. Au existat pe munţii şi aşa-numitele târguri de fete, dar nu în înţelesul mercantil al expresiei. Acolo se legau cunoştinţe între tinerii care, unii dintre ei, se căsătoreau chiar atunci sau la nedeia din anul următor. Semnificaţia istorică a nedeilor pastorale se leagă de vechimea şi rolul lor în stabilirea legăturilor economice, matrimoniale, culturale dintre românii de pe cei doi versanţi ai Carpaţilor. Unele se numeau chiar târguri de două ţări sau, în Munţii Vrancei, târguri de trei ţări unde se adunau, laolaltă, moldoveni, transilvăneni şi munteni.

 

 

 

Sărbătorile dedicate creşterii animalelor şi agriculturii împart Calendarul popular în două anotimpuri de bază: iarna patronată de lup, personificare a întunericului şi frigului, vara patronată de cal, personificare a luminii şi căldurii. Între cele două divinităţi zoomorfe, Lupul şi Calul, şi aştrii care măsoară timpul oamenilor, Luna şi Soarele, sunt tainice legături: lupul este asociat cu astrul lunar căreia îi cântă noaptea, precum câinele, urlând, calul cu astrul solar pe care îl ajută, conform unor legende populare, să urce zilnic de la răsărit până la zenit. Sărbătorile şi obiceiurile calendaristice dedicate divinităţii cabaline sunt diurne, cele dedicate lupului sunt nocturne.

 

   

 

 

 

Cealaltă divinitate, lupul, îşi pedepseşte sau îşi ajută şi  el credincioşii. Acesta vede şi sfâşie dracii la Bobotează, sperie sau alungă bolile grave ale copiilor. În Platforma Luncani, în imediata apropiere a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, primul alăptat al copilului se făcea, până acum câteva decenii, printr-un aparat în formă de cerc, confecţionat dintr-o falcă şi piele de lup, numit gură de lup. Pe arii relativ extinse, copiii grav bolnavi erau numiţi Lupu după un alt ritual decât cel creştin. Nu se spuneau rugăciunile obişnuite de alungare a Satanei, dar se efectuau diferite practici magice: introducerea copilului de trei ori pe gura iei moaşei şi scoaterea acestuia pe la poale, înhumarea terapeutică a copilului prin introducerea acestuia pe o gaură săpată în pământ şi scoaterea, printr-un mic canal, pe altă gaură şi altele. Frecvenţa în antroponomastica românească a numelor de Lupu, Ursu şi derivatele lor, confirmă importanţa acestei practici în obiceiurile de la naştere.

 

Peisajul agrar

Satele peisajului etnografic agrar, cu ocupaţia dominantă a locuitorilor cultivarea plantelor, se găsesc în zonele de câmpie (Câmpia Română, Câmpia Jijiei, Câmpia Tisei) şi în podişurile joase (Dobrogea, Podişul Getic, Podişul Moldovei, Podişul Transilvaniei). Un obicei frecvent în peisajul agrar contemporan este paparuda, zeiţă pluviometrică invocată de ceata feminină pentru a dezlega ploile în zilele caniculare ale verii. Rolul ceremonial şi ritual al zeiţei pluviometrice Paparuda era jucat de o fetiţă sau o fată nemăritată, de un băieţel sau un flăcău, o femeie gravidă. Întotdeauna aceasta îmbracă costumul specific din frunze de boz, brusture, mai rar în frunze de alte plante, la o fântână sau pe malul unei ape (râu, pârâu, lac, iaz). Uneori, îşi împodobeşte capul cu flori sau coroniţe din flori. În admiraţia alaiului său, Paparuda joacă, se desfată şi este întâmpinată cu bucurie pe la casele din sat. Ceremonialul cuprinde trei secvenţe rito-magice: naşterea Paparudei: alegerea persoanei care va juca rolul personajului sacru, Paparuda; confecţionarea măştii sau costumului vegetal din frunze de boz, brusture sau din alte plante; îmbrăcarea cu costumului vegetal, de obicei pe trupul gol; desfătarea zeiţei: pornirea alaiului alcătuit din Paparudă şi ceata acesteia pe uliţele satului pentru a vizita fântânile şi gospodăriile oamenilor; dansul executat de Paparudă pe o melodie simplă, cântată şi ritmată de participanţi prin bătaia palmelor; udarea Paparudei şi alaiului său cu apă; primirea darului (alimente, bani, vase de lemn); moartea şi ritul funerar: dezbrăcarea măştii vegetale, de obicei pe acelaşi loc unde a fost îmbrăcată (râu, pârâu, lac, fântână); depunerea în apă a măştii vegetale; scalda rituală a membrilor care au alcătuit ceata.

 

De civilizaţia agrară sunt strâns legate două arhetipuri ale genezei: lutul şi aluatul. Aluatul, materie sacră din care femeia prepară pâinea şi colacul, este, precum  lutul, un arhetip al genezei. Între tehnica confecţionării oalei din lut şi prepararea pâinii şi colacului din aluat sunt paralelisme tehnologice şi spirituale evidente: eliberarea spiritului grâului din sămânţă şi a spiritului pământului din trupul Pământului prin tăiere, zdrobire, pisare, râşnire, măcinare; adăugarea apei pentru obţinerea lutului şi aluatului; frământarea şi dospirea materiei în prefacere, lutul şi aluatul; modelarea chipurilor, forme de oale şi colaci care poartă numele unor reprezentări mitice (Arhangheli, Crăciunei, Mucenici, Bradoşi etc.); însufleţirea chipurilor modelate prin ardere sau coacere în cuptor sau sub ţest. Scoase din cuptor, pâinea (colacul) şi oala sunt animate, au viaţă, şi, ca urmare, pot substitui divinitatea şi omul în numeroase obiceiuri şi practici magice. În vremurile biblice Dumnezeu a modelat din lut chipul omului, aşa cum omul neolitic modelase din lut şi aluat chipurile lui divine. Dumnezeu şi-a însufleţit creaţia (omul) suflând viaţă asupra ei, femeia neolitică şi-a animat divinitatea din lut (figurinele, vasele) şi din aluat (pâinea, colacii) arzându-le în cuptor.

 

 

 

Cel mai cunoscut substitut ritual al omului, atestat din neolitic până astăzi, este oala din lut. În graiul popular oala şi strachina de pământ sunt termeni obişnuiţi de comparaţie pentru trupul şi sufletul omului. Oala are gură, buză, gât, burtă, toartă, mănuşă, mână, picior; când e bine arsă are glas frumos, când e ciobită sună răguşit; fecioara este asemuită cu oala nouă, neîncepută, fata  greşită cu oala dogită, iar femeia bătrână cu hârbul şi oala hodorogită. În peste 140 de proverbe şi zicători româneşti referitoare la vasele de lut, oala este termen polivalent de comparaţie pentru om. Oala este un important agent ritual manipulat de persoane iniţiate: vrăjitoare, moaşă, nănaşă, mut, vătaf în cetele de căluşari etc. Aruncată în fântână sau în râu în zilele caniculare ale verii devine mesagerul oamenilor pe lângă divinitatea care dezleagă ploile; prin spargerea ei la prima scaldă a copilului, moaşa realizează transferul magic al sănătăţii şi glasului frumos de la lutul ars la noul născut; spargerea oalei curate, neîncepute, de nănaşă repara la căsătorie necinstea fetei greşite şi altele. Oala poate adăposti însă şi spiritele potrivnice omului. De aceea, în perioada de lăuzie, în nopţile şi zilele cât stă mortul în casă, în timpul vrăjilor şi descântatului de dezlegare şi alungare a spiritelor malefice etc. oalele stau întoarse cu gura în jos pentru a opri cuibărirea spiritelor malefice. În cele mai multe sate româneşti, după scoaterea mortului din casă, se sparge o oală pe locul morţii, pe pragul casei sau la mormânt. Vechimea obiceiului este atestată de zicala I s-a spart oala, sinonimă cu verbul a muri. Lutul este, după lemn, a doua materie primă preferată de ţăran pentru a fi prelucrată artistic. Ceramica smălţuită, produsă astăzi în centre renumite ca Hurezu, Oboga, Corund, Baia Mare, Rădăuţi, încântă iubitorii de frumos prin căldura culorilor şi motivele ornamentale străvechi.

 

 

   Peisajul etnografic pomi-viticol, subtip al peisajului agrar, cuprinde bazinele pomicole  (Subcarpaţii Munteniei şi Olteniei, nordul Transilvaniei, Dealurile Vestice, Podişul Sucevei, Podişul Moldovei şi podgoriile României (Drăgăşani, Dealul Mare, Odobeşti, Iaşi, Cotnari, Murfatlar, Segarcea, Târnave, Bistriţa, Mureş, Arad). Personalitatea peisajului pomi-viticol este dată de extensiunea plantaţiilor de vii şi livezi, de adăposturi specifice pentru păstratul vinului şi ţuicii (pivniţe, crame, poverne, beciuri), de instalaţii tehnice de preparare a vinului şi ţuicii (vinarsului, palincii), de unelte şi mijloace de transport adaptate pentru cărat fructele, strugurii, vinul şi ţuica. În cea mai compactă zonă pomicolă a României (Subcarpaţii Olteniei şi Munteniei) locuinţa a suferit însemnate modificări: casa la nivelul solului a fost înălţată pentru a lăsa, la parter, loc pivniţei, spaţiu necesar depozitării fructelor şi butoaielor cu ţuică.

În peisajul pomi-viticol s-au dezvoltat meşteşugurile de prelucrare a lemnului (dogăritul sau văsăritul pentru confecţionatul butoaielor şi putinilor), un sistem caracteristic de alimentaţie, au apărut obiceiuri şi tradiţii specifice.

Cele mai interesante sărbători şi obiceiuri dedicate culturii viţei de vie se grupează la începutul lunii februarie. În această perioadă a anului, între viţa de vie şi urs apare o tainică legătură exprimată de zicala care compară vinul bun cu puterea ursului. Sărbătorile comune ale ursului şi viţei de vie de la începutul lunii februarie (Martiniide Iarnă, Ziua Ursului, Arezanul Viilor) se suprapun peste două bioritmuri naturale: în pădure fată urşii, iar în butucii viţei de vie şi în tulpinile pomilor fructiferi din podgorii şi livezi începe se pune în mişcare seva.

Cu două-trei decenii în urmă, în unele aşezări din sudul României se desfăşura în ziua de 1 februarie se desfăşura un ceremonial bahic de origine tracică, numit Arezanul sau Gurbanul Viilor. În dimineaţa zilei bărbaţii mergeau la plantaţiile de viţă de vie, de obicei în săniile trase de cai. Ajunşi în câmp, fiecare proprietar îşi tăia de la viţa sa câteva corzi din care îşi făceau cununiţe pe cap şi cingători la brâu. Dezgropa apoi sticla sau plosca cu vin îngropată toamna şi se întâlneau cu toţii în jurul focului aprins pe o înălţime. Acolo, în jurul flăcărilor, se mânca, se bea, se juca, se sărea peste foc şi se stropea vin peste jărăgaiul încins. Seara, bărbaţii se întorceau în sat cu făclii aprinse în mână şi continuau petrecerea pe grupe de familii.  

 

 

Peisajul turistic, în plin avânt, găseşte, în sânul peisajelor etnografice de veche tradiţie (forestier, piscicol, pastoral şi agrar) excelente condiţii de dezvoltare.

Obiceiurile fac parte din peisajele etnogreafice prezentate. Pentru a le defini ca reper spre universalitate a spiritualităţii româneşti, vor fi prezentate, succint, grupate în două cicluri: familial şi calendaristic.

 

Sărbători şi obiceiuri calendaristice

Anul şi submultiplii săi (anotimpul, luna, săptămâna, ziua) sunt în calendarul popular personificări, oameni care se nasc, trăiesc, îmbătrânesc şi mor ca s-o ia din nou de la capăt. Dintre aceştia, sfinţii ajunşi la vârsta senectuţii, moş crăciun la solstiţiul de iarnă şi baba dochia la echinocţiul de primăvară, sunt sărbătoriţi în mod deosebit. Ei reprezintă zeul an care, prin moarte şi renaştere, înnoiesc perpetuu timpul calendaristic de 365 sau 366 de zile. Începând cu ziua de 1 ianuarie anul renăscut creşte, devine tânăr, matur, după care îmbătrâneşte şi moare pentru a renaşte în noaptea de revelion a anului viitor. Moartea anuluii vechi şi renaşterea anul nou este bine evidenţiată de obiceiurile solstiţiului de iarnă: sacrificiul ritual al porcului, colinde, jocuri cu măşti, pluguşorul, sorcova etc.

 

 

 

Personajele mitice ale Calendarului popular sunt metamorfoze ale Anului, mai tinere sau mai bătrâne, după plasarea zilei lor faţă de celebrarea Moşului Crăciun. Astfel, Sânvăsâi, sărbătorit în prima zi a anului, este un tânăr care stă călare pe butoi, iubeşte şi petrece; Dragobete (24 februarie) este zeul dragostei pe plaiurile carpatice; Sângiorzul (23 aprilie) este tânăr războinic, călare pe cal; Sântilie (20 iulie) şi Sâmedru (26 octombrie) sunt maturi, în puterea vieţii, urmează generaţia sfinţilor-moşi, cu Moş Andrei (30 noiembrie), Moş Nicolae (6 decembrie), Moş Ajun (24 decembrie) şi Moş Crăciun (25 decembrie), care anunţă moartea şi renaşterea timpului calendaristic. Dar, la sfârşitul lunii noiembrie şi începutul lunii decembrie, acolo unde apar alţi doi sfinţi moşi, Moş Andrei (30 decembrie) şi Moş Nicolae (6 decembrie), Calendarul popular păstrează tradiţii certe pentru localizarea în această perioadă a Anului Nou geto-dac.

Spre deosebire de Crăciun, Baba Dochia moare şi renaşte la echinocţiul de primăvară. Luna martie se deschide cu Zilele Babei, timp ritual de nouă zile, egal cu durata urcuşului Dochiei cu oile la munte, unde moare împreună cu turma din cauza unui ger năprasnic. Trupurile lor, transformate în stană de piatră, apar astăzi ca nume topice în maio multe masive carpatice: Ceahlău, Vama Buzăului, Caraiman, Izvorul Râului Doamnei, Semenic. Dar, moartea Babei Dochia la echinocţiul de primăvară este urmată de naşterea Pruncului Dochia. Începând din luna martie, divinităţile feminine ale Calendarului popular se grupează în trei generaţii: zeiţe-fecioare (Floriile, Sânzienele, Drăgaicele, Lăzăriţele, Ielele), zeiţe-mumă (Maica Precesta, Maica Domnului, Muma Pădurii, Muma Caloianului) şi zeiţe-babă (Sf. Vineri, Sf. Varvara, Dochia).

Un obiect cu valoare rituală legat de Baba Dochia este Mărţişorul, un calendar simbolic confecţionat din două fire colorate în alb şi roşu (iarna şi vara), la care se ataşează un obiect artizanal. La începutul secolului al XX-lea mărţişorul se făcea cadou copiilor, fete şi băieţi, în dimineaţa zilei de 1 martie, înainte de răsăritul soarelui. Şnurul mărţişorului se purta legat la mână, uneori prins în piept sau la gât până la o anumită sărbătoare a primăverii (Măcinici, Florii, Paşte, Arminden) sau până la înflorirea unor arbuşti şi pomi fructiferi când se agăţa pe ramurile înflorite. Se spune despre cei care primeau mărţişorul că nu vor fi pârliţi de soare pe timpul verii, că vor fi sănătoşi şi frumoşi ca florile, plăcuţi şi drăgăstoşi, bogaţi şi norocoşi, feriţi de boli şi de deochi. Obiceiul a fost atestat în toate teritoriile locuite de români. Pe arii extinse din Transilvania, Banat, Maramureş, centrul Munteniei, vestul Olteniei şi sudul Dobrogei luna echinocţiului de primăvară şi a Anului Nou agrar se numea, în Calendarul popular, Mărţişor.

 

 

 

Dintre reprezentările mitice fecioare, cele mai îndrăgite sunt Sânzienele (Oltenia, Banat, Transilvania, Maramureş, Bucovina), numite şi Drăgaice (Muntenia, Dobrogea, sudul şi centrul Moldovei). Sânziana se naşte la moartea Babei Dochia, creşte miraculos până la  24 iunie când înfloreşte planta ce-i poartă numele (sânziana sau drăgaica). În cetele feminine de Drăgaică organizate în sudul Munteniei până la mijlocul secolului al XX-lea, fata care juca rolul zeiţei agrare era îmbrăcată mireasă, cu rochie albă şi cu cunună împletită din flori de sânziene (drăgaică) pe cap, însemn al cununiei. În timpul solstiţiului de vară zeiţa fecundităţii, Sânziana sau Drăgaica, bagă bob spicului de grâu, dă miros plantelor de leac, vindecă bolile şi suferinţele oamenilor, în special bolile copiilor, apără holdele de grindină, furtuni şi vijelie, urseşte fetele de măritat etc. Când i se nesocoteşte ziua, aceasta stârneşte vârtejuri şi vijelii, aduce grindină, ia oamenii pe sus şi îi îmbolnăveşte, lasă florile fără leac şi miros.

 

 

 

Coroana împletită astăzi din floarea de sânziană (drăgaică) şi din spice de grâu în dimineaţa zilei de 24 iunie este o efigie divină cu puteri miraculoase: purtată pe cap de o fecioară în ceremonialul numit Dansul Drăgaicei simbolizează zeiţa agrară; agăţată la fereastră, în stâlpii porţilor, în crucile din hotar şi din cimitir apără oamenii, animalele şi holdele de stihiile naturii (grindină, furtună, vijelie, inundaţie); aruncată pe acoperişul casei sau al şurii indică, prin anume semne dacă cel căruia i-a fost menită, a confecţionat-o sau a azvârlit-o va trăi sau va muri, dacă fata se va căsători în cursul anului şi cum îi va fi ursitul (tânăr sau bătrân, frumos sau urât), dacă va fi sănătos sau bolnav, dacă va avea noroc sau pagubă în casă. Împletirea Cununii de Sânziene şi obiceiurile legate de acestea sunt atestate la românii de pretutindeni.

 

Panteonul

Panteonul carpato-dunărean are elemente comune cu cel greco-roman, dar şi cu cel mesopotanian, sumerian, egiptean, indian. Legătura tainică a spiritualităţii carpato-dunărene cu India antică avea să fascineze marile spirite româneşti: Eminescu, Brâncuşi, Eliade. Adesea, pe pământ carpatic, unii zei indieni îşi îndeplinesc atribuţiile avute în vechea Indie: zeul Universului, Shiva, este identificat în colindul de Crăciun Siva, zeul pluviometric Rudra în ceremonialul Paparudei, zeul morţii, Yama, în unele credinţe şi expresii româneşti (a da iama în păsări, în vite, cu sensul a da moartea) şi altele. Cu 2–3 milenii înainte să strălucească culturile Greciei şi Romei antice, în bazinul inferior al Dunării de Jos înfloreau culturile neolitice Criş-Starčevo, Precucuteni, Cucuteni, Gumelniţa, Hamangia şi multe altele. Purtătorii lor aparţineau unor societăţi agrare lipsite de fortificaţii elaborate şi arme de luptă. Erau meşteri neîntrecuţi în prelucrarea lutului şi, probabil, înclinaţi spre meditaţie, însuşire ilustrată de statuetele din lut numite Gânditorul de la Hamangia. Rolul principal în aceste societăţi îl jucau femeile.

 

 

 

 Dovezile de neolitizare a omului paleolitic sunt peşterile carpatice în care acesta se adăpostea. Frecvenţa peşterilor din România locuite de om creşte foarte mult în paleoliticul superior şi scade în neolitic. Acestea sunt repopulate în perioada de trecere la epoca bronzului şi în prima epocă a fierului. În ele s-au descoperit altare, sanctuare (Fundul Peşterii de la Bozioru), vestitele cranii de Homo sapiens fosilis, strămoş îndepărtat al omenirii care a trăit în Carpaţi, în paleoliticul superior (Peştera Cioclovina, Peştera Muierilor, Peştera Baia de Fier), urme ale paşilor omului de Cro-Magnon imprimaţi în lut fosilizat (Peştera Izbuc), surprinzătoare picturi de culoare neagră, care aparţin neoliticului (Peştera Polovragi, Peştera Muierilor, Peştera Vaideei, Peştera Limanu) şi de culoare roşie (Gaura Chindiei) datată cu aproximativ 11 000 ani î.H. La Cuina Turcului, s-a descoperit cea mai veche cultură arheologică din Europa care, după datările de radio-carbon ale faunei, florei, pieselor de schelet uman şi resturilor arheologice descoperite, se derulează, între mileniile XI­–IX î.H., cultură numită Romanellian. Prin această cultură preistorică, confirmată de cea de la Schela Cladovei – Lepenscki Vir, datată în mileniile VII–VI î.H., de Criş-Starcevo, Precucuteni, Cucuteni, Gumelniţa, Hamangia ş. a., alătură spaţiul carpato-dunărean arealului de zămislire a vechilor civilizaţii de pe Terra.

 

Sărbători şi obiceiuri familiale

 

Naşterea copilului

 Efectuarea obiceiurilor, actelor rituale şi practicilor magice la naşterea copilului garantează că trecerea sufletului din preexistenţă, de la celula ou la făptura om, în existenţă, de la leagăn la mormânt, se realizează fără pericole deosebite. Moaşa, reprezentantă a moşilor şi strămoşilor în linie paternă, pricepută în probleme de ginecologie, a fost înlocuită, pe la mijlocul secolului al xx-lea, de persoane şi instituţii sanitare specializate. Aceasta pregătea psihic şi ajuta femeia la naştere, răspundea de igiena, sănătatea şi viaţa mamei şi nou-născutului. Moaşa efectua scaldele rituale ale copilului şi lăuzei, asigura prin gesturi, acte rituale, formule magice integrarea noului venit în spiţa de neam a tatălui şi în obştea satului. În a treia noapte de la naşterea copilului, când veneau ursitoarele, zeiţe ale destinului, moaşa le punea pe masă ofrande şi obiecte cu valoare simbolică. Se credea că ursitoarele strigă sau cântă afară, la fereastră, sau în casă, la căpătâiul copilului, în jurul mesei. Ele sunt asemuite cu trei zâne surori care, în timp ce ursesc, torc firul vieţii: cea mare ţine la brâu furca de tors, cea mijlocie învârte fusul, iar cea mică taie cu foarfecele firul vieţii. Întrucât femeile nasc astăzi la maternitate, ursitoarele sunt aşteptate, uneori, la spital de mama copilului  sau acasă de o rudă apropiată, de obicei de soacră.

 

 

 

Începând cu botezul, când noul născut primeşte un nume creştin, unele din atribuţiile moaşei sunt preluate de naşă. La un an de la naştere naşii rup turta finei, iar la trei ani taie moţul finului. În semn de respect pentru naşi şi moşi, finii îi vizitează în anumite zile ale anului cu care ocazie le aduc diferite daruri alimentare (colaci, carne friptă de porc la Crăciun, de pasăre  la Lăsatul Secului  de Paşte, vin), numite plocon.

 

 

 

  Legământul juvenil legat până la moarte de puberi (9–4 ani) în zilele de Sântoader, Moşii de Vară, Mătcălău sau la altă dată, pe criterii de prietenie, sex şi afinitate sufletească, se desfăşura, cu sau fără martori, între doi copii (două fetiţe sau doi băieţi), sau pe grupe mari, 10–20 de fete şi băieţi laolaltă. După încheierea solemnă a legământului copiii îşi spuneau toată viaţa surată, vere, fârtate, şoală (verişoară). Până la moarte, ei se comportau unul faţă de altul ca adevăraţi fraţi şi surori: se sfătuiau în cele mai intime şi grele probleme ivite în viaţă, îşi împărtăşeau tainele, nu se căsătoreau cu sora sau fratele suratei sau fârtatului, se ajutau şi se apărau reciproc până la sacrificiul suprem. La moartea suratei sau a fârtatului, sora sau fratele de legământ purta doliu şi, local, împlinea un ritual de dezlegare la mormânt, în ziua înmormântării. Obiceiul este atestat, cu variante şi diferenţieri zonale, la românii de pretutindeni. La adolescenţă, tinerii intrau în două importante instituţii premaritale: ceata de feciori pentru băieţi şi şezătoarea pentru fete.

 

Căsătoria

 Zilele săptămânii favorabile pentru peţit, logodit şi cununie sunt joia şi duminica. Nunţile sunt interzise în posturile de peste an (paşte, crăciun, sântămăria şi sânpetru), între crăciun şi bobotează, în prima săptămână după paşte,  în ziua crucii şi în zilele de post. În zonele predominant agrare din sudul româniei nunţile se fac mai ales toamna, după strângerea roadelor şi fermentatul vinului în butoaie, în zonele pastorale (sudul transilvaniei) sezonul preferat pentru nunţi este iarna. Durata nunţii s-a redus treptat, de la o săptămână (începea joia şi se încheia miercurea din săptămâna următoare), la trei zile (sâmbătă, duminică şi luni), la două zile (sâmbăta şi duminica), la o zi (duminica) şi, uneori, la o masă festivă.

Actul nupţial care, teoretic, deschide în noaptea nunţii un nou ciclul vital, este prefigurat simbolic, în timpul nunţii, de împerecherea substitutelor mirelui (bradul sau steagul de nuntă, băţul înflorat) cu ale miresei  (mărul, colacul din aluat, strachina de lut). Substitutele privilegiate ale mirelui şi miresei sunt bradul şi mărul. Feciorul de însurat este înalt ca bradul sau voinic ca bradul, în timp ce mărul (fruct, floare, ramură împodobită) este ideal de frumuseţe şi puritate pentru fata de măritat care are obrajii ca merele sau sânii ca merele. Bradul de nuntă, simbol viriloid prin forma coroanei, cetinii şi fructului (conul de brad) din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova centrală şi de sud a fost înlocuit în Transilvania şi Banat cu steagul de nuntă, iar în Bucovina şi Moldova de nord cu băţul înflorat. Nunta simbolică se desfăşoară la casa miresei şi îmbrăcă diferite forme de manifestare: spargerea talerului miresei cu prăjina steagului mirelui (Bihor), înfigerea merelor roşii în vârful bradului (Muntenia), trecerea băţului înflorat al mirelui prin colacul găurit al  miresei (Bucovina şi Moldova de nord) etc.

 

 

 

În finalul nunţii, după Masa mare sau Ospăţul nupţial, după amenajarea camerei nupţiale şi taina nunţii, urmează, a doua zi de dimineaţă, explozia de bucurie exprimată, în sudul României, de alaiul Rachiului roşu şi de Jocul găinii. Simbolul fetei înainte de nuntă şi din timpul nunţii, mărul, este înlocuit, după consumarea actului nupţial, de găină, simbol al fetei nuntite. Găina poartă în pântece oul, tânăra nevastă casa copilului (uterul fecundat); oul adăposteşte puiul, casa copilului fătul.

 

 

 

 

Înmormântarea   

 Ţăranul îşi schimbă reşedinţa din lumea de aici în lumea de dincolo fără traumele sufleteşti ale orăşeanului. Sunt necesare două condiţii: să fie pregătit pentru marea trecere şi să i se facă obiceiurile după toate canoanele. Lucrul obişnuit pe care îl face ţăranul când porneşte la drum, într-o călătorie mai scurtă sau mai lungă, se laie (se scaldă, se îmbăiază) şi apoi se îmbracă cu haine de sărbătoare. La fel face pleacă şi în postexistenţă este scăldat şi gătit cu hainele cele mai bune. Dacă rudele îi greşesc ceva în timpul ceremonialului funerar şi dacă el însuşi nu se pregăteşte cum se cuvine pentru plecare, există riscul rătăcirii: va fi plecat de aici şi nu va ajunge niciodată dincolo. Pericolul întoarcerii de unde a plecat vizează, în primul rând, rudele şi pe cei apropiaţi, motiv pentru care aceştia respectă cu mare stricteţe obiceiurile de înmormântare.

Cartea românească a morţilor cuprinde texte sacre de iniţiere a sufletului mortului pentru drumul mitic, transmise pe cale orală, prin cânt, de un cor feminin în momente şi locuri semnificative ale ceremonialului funerar. Spre deosebire de Cartea egipteană a morţilor care a fost scrisă pe papirus şi a dispărut ca obicei, Cartea românească a morţilor, nescrisă vreodată, dar cântată la fiecare înmormântare, se păstrează, parţial, în unele sate din Oltenia şi Banat. Mesajele sunt adresate mortului, zeiţelor destinului (Zorile), soţului postum (bradul, suliţa, steagul). Zeiţa Morţii apare în ipostază de pasăre de pradă (gaia, corboaica, vulturul) şi de zeiţă cu chip de om (Zâna Bătrână, Moartea, Maica Precesta, Maica Irodia). Apar ghizi providenţiali (lupul, vulpea, vidra), vameşi binevoitori, repere personificate de orientare (salcia împupită, mărul înflorit), personaje psihopompe (calul, cerbul) şi, în final, în lumea de dincolo, rudele mortului. Versurile hexa- sau octosilabice, cu predominarea clară a celor hexasilabice, par a fi rămas împietrite, precum versetele cioplite pe sarcofagiile antice. Sonorităţile lor melodice contrastează cu deznădejdea lugubră a bocetelor propriu-zise. Tărâmul suferinţelor după moarte, Iadul, cultivat de religiile indo-europene şi creştine, lipseşte din peisajul descris de cântecele româneşti de înmormântare.  

 

 

 

Aria de răspândire a cântecelor funerare, compactă la începutul secolului al XX-lea în sud-vestul şi centrul României (Gorj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş, Bihor) şi relativ compactă în sudul Transilvaniei (sudul judeţelor Alba, Hunedoara, Sibiu, Braşov), trimitea puternice tentacule în nord (Bistriţa-Năsăud, Mureş), în judeţele din Moldova (Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Vaslui, Vrancea, Galaţi), Republicii Moldova şi, în sud, la românii din Banatul sârbesc şi de pe Valea Timocului. În zonele în care nu au fost atestate cântecele funerare (Zorile, Cântecul Bradului, Cântecele de Priveghi şi altele), funcţia lor a fost preluată, parţial, de bocetele versificate. Cântece asemănătoare cu cele din Cartea românească a morţilor nu au fost atestate la alte popoare europene, motiv pentru care acestea au fost incluse greşit, până la marele etnomuzicolog Constantin Brăiloiu, în categoria bocetelor.

  

 

 

Întrucât moartea este receptată ca o disociere a sufletului de trup, românii practică un biritual funerar: plecarea trupului la trei sau patru zile (înhumarea) şi plecarea sufletului la 40 de zile de la moarte (Slobozirea apei sau izvorului). Secvenţa cea mai tensionată a obiceiurilor de înmormântare este ultimul drum, repetiţie şi iniţiere pentru lumea de dincolo. Pe drumul concret, care leagă casa din sat de mormântul din cimitir, defunctul este însoţit de cei rămaşi în viaţă care îi dau ultimele sfaturi, îi plătesc vămile, îi aleg locurile de odihnă şi calea cea bună spre cimitir etc. După înmormântare, când mortul rămâne singur, trebuie să aplice pas cu pas cunoştinţele învăţate în cele trei zile înainte de înmormântare şi exemplificate pe ultimul drum, cel al cimitirului.

 

 

 

 

 

 [1] Atlasul Etnografic Român, vol. I, Habitatul: Aşezarea, Gospodăria, Locuinţa, Amenajarea interiorului, Cimitirul; vol. II, Ocupaţiile: Cultivarea pământului, Creşterea animalelor, Sericicultura, Apicultura, Vânătoarea, Pescuitul şi Transportul; vol. III: Tehnologia populară Meşteşugurile, Instalaţiile tehnice populare, Alimentaţia;  vol. IV: Manifestările artistice Portul, Arta populară; vol. V Manifestările spirituale: Obiceiurile de la naştere căsătorie şi înmormântare, Sărbătorile şi obiceiurile calendaristice, Mitologia.

 

 

 

[2] A fost editat volumul I, Atlasul Etnografic Român, Habitatul, coord. I. Ghinoiu, Editura Academiei şi Editura Monitorul Oficial, Bucureşti 2003, iar vol. II, Ocupaţiile, este sub tipar la Editura Academiei.

 

 

 

[3] Seria I, Habitatul: vol. I, Oltenia, vol. II. Banat, Crişana, Maramureş, vol. III Transilvania, vol. IV Moldova, Bucovina, vol. V Muntenia, Dobrogea; Seria Ocupaţiile: vol. I, Oltenia, vol. II. Banat, Crişana, Maramureş, vol. III Transilvania, vol. IV Moldova, Bucovina, vol. V Muntenia, Dobrogea; Seria III, Tehnica populară: vol. I, Oltenia, vol. II. Banat, Crişana, Maramureş, vol. III Transilvania, vol. IV Moldova, Bucovina, vol. V Muntenia, Dobrogea; Seria IV, Arta, Portul Popular: vol. I, Oltenia, vol. II. Banat, Crişana, Maramureş, vol. III Transilvania, vol. IV Moldova, Bucovina, vol. V Muntenia, Dobrogea;  Seria V, Sărbători şi obiceiuri: vol. I, Oltenia, vol. II. Banat, Crişana, Maramureş, vol. III Transilvania, vol. IV Moldova, Bucovina, vol. V Muntenia, Dobrogea.

[3]